Zinadanas par pardodanas metodcm

Kad mçs sâkam strâdât ar enova sistçmu, mums parasti ir visi dati un frâze, kas mums ir par to. Bet kâ tas notiek ar visu turpmâko pieredzi, mçs ejam cauri vairâkiem izziòas posmiem. Sâkot ar bezsamaòâ esoðu nekompetenci, kad mçs akli cenðamies ievadît mçríi, klîstot tâs struktûras padziïinâjumos, par kurâm mums nav ne jausmas. Mçs satiekam jaunus tîklus un pievçrðamies stingrâm un dabiskâm alejâm.

Zinâðanu vâkðanaKad mçs pietiekami akli un identificçjam draudus, mçs cieðam no apzinâtas nespçjas lîmeòa. Mçs meklçjam ceïveþus vai ârkârtas norâdîjumus. Mçs apkopojam domas un soli pa solim, mçs cenðamies to nodot. Ïoti çrts posms. Mçs sâkam ar kopîgiem ceïiem kopâ ar konkrçtiem modeïiem. Nepârspçjamu panâkumu grupa. Mçs arî laiku pa laikam iegûstam citu paziòu, cenðamies to pielietot. Mçs nododam neveiksmes un atkal jums ir jâatgrieþas pie apmâcîbas. Daþreiz es pietiekami daudz aprakt informâcijas meklçjumos. Mçs bieþi atkârtojam ðîs kïûdas, mçs saòemam pârbaudes un pâriet uz nâkamo posmu. Atkârtoti atkârtojot, mçs atrodam garlaicîbu un lietojam bezsamaòas prasmes. Viss tajâ laikâ iet, kad tas ir sviests. Mûsu informâcija pieaug. Mçs nebaidâmies no lieliem izaicinâjumiem. Daþreiz gadâs, ka mçs varam rîkoties ïoti maz, izmantojot pievilcîgus padomus. Ðâda ticîba mûsos dzîvo. Bet ir jomas, baltas plankumi, kur mûsu kâja vçl nav protektora. Èempionâta vietas, kas paredzçtas apzinâtai prasmei. Zinâtne siltâ formâ. Mâksla un absolûta noteiktîba. Tas ir visi kognitîvie procesi, kas nav saistîti ar viòu paðu noslieci. Procesi, kas nav savâkti ar jebkuru lauku.

Iepazît sistçmas struktûrasJâ, tas notiek ar grupu. Kâ iepazît katru struktûru. Jums ir jâapmeklç interesantas vietas, arî parastâs vietas. Kâ arî iegût "nospiedumus" no katra instrumenta. Iespçjams, ka mçs varam iekïaut tehnisko komandu. Sistçmas lietderîbu apstiprina jaunâs ievieðanas. Optiskie liecinieki liecina par inovâciju. Daþi cilvçki izmanto ðâdas izteiksmes kâ "revolûcija" euforijâ. Neatkarîgi no tâ, ko viòi cieð no principa, mçs uzzinâsim, iegûstot sistçmu un izmantojot to lîdz èempionâta saòemðanai.