Wikipedia it attistiba

Neviens neapðauba, ka mçs uzturamies datorzinâtòu intensîvâs attîstîbas laikâ. Vçl lielâka viòu pastâvçðanas grupa ir atkarîga no datoriem un programmatûras. Pçdçjais nav, ja jûs, iespçjams, to darât svarîgâ skatîjumâ, kaut kas slikts. Pateicoties programmçtâju savstarpçjai atkarîbai, mçs esam tâdi, kas palielina mûsu darbîbas efektivitâti un rada citas mâjokïu vienîbas. Daþi no mums nepietiekami novçrtç IT lomu bagâtâs kopienas veidoðanâ.

Jau kâdu laiku arvien bieþâk tiek uztverts veids, kâdâ ERP. & Nbsp; Daudzi no maniem paðiem izturçjâs pret ðo brîdi, lai gan viòi nevarçja man paskaidrot, kas ir zem tâ. Viòð bieþi parâdîjâs radio un televîzijâ. Kâdu dienu es nolçmu uzzinât, kas ir ERP sistçma. Pçdçjâ ziòojumâ es apkopoju to, ko es uzzinâju.ERP ir plâns no uzòçmuma resursu plânoðanas. Tas nozîmç, ka "vçlas uzòçmuma resursus". Tâ ir IT lietojumprogrammu sistçmu noslçgðana, kuras mçríis ir savstarpçji integrçt visus daþâdos uzòçmuma lîmeòos plânotos procesus. ERP sistçma ïauj jums optimizçt uzòçmuma darbîbas aspektus, kas tai ir starp ðâdu programmatûru. Tas cita starpâ atspoguïojas tâdâs platformâs kâ cilvçkresursu vadîba, finanses, loìistika vai raþoðana. Pateicoties uz moduïiem balstîtajam dizainam un daudzfunkcionâlam darbam, ðîs programmatûras tiek ieviestas arvien lielâkam uzòçmumu skaitam. Tas lielâ mçrâ darbojas, lai uzlabotu kopçjo darbu un uzlabotu uzòçmuma vispârçjo darbîbu. Pateicoties tam, atseviðíu darbinieku dzîves un ienâkumi ir dzîvi. Protams, uzòçmuma valdei ir vislielâkâs priekðrocîbas, taèu ievçrojami mainâs arî to cilvçku stâvoklis, kuri staigâ pçc uzòçmuma dziïâka lîmeòa.Tagad òemsim îsu pârskatu par nozarçm, kurâs ir saistîtas ERP sistçmas. Ðeit jûs varat minçt piensaimniecîbas nozari, tçrauda pakalpojumu centrus, tirdzniecîbu, finanðu konsultâcijas, nozare kopâ ar augu audzçðanu arî ievçrojami atðíiras. Îpaði izdevîgi ðo programmatûru apstrâdât citâs pçtniecîbas iestâdçs, kas nozîmç ilgstoðu pçtniecîbas efektivitâtes pakâpi.