Vienas lapas tulkojums

Tekstu tulkoðana, bieþi vien no valodas, par kuru neesam pârliecinâta, var radît daudzas problçmas. Ja mçs esam ieinteresçti tikai tieðsaistes raksta tulkoðanâ, ko viòi vçlçjâs lasît vietçjâ valodâ, zinot valodas valodas pamatus, no kuriem mçs tulkosim, mums tas jârisina ikdienas komfortâ.

Chocolate slimChocolate slim Unikāls novājēšanas kokteilis ar labākās šokolādes garšu

Ðâda apmâcîba, iespçjams, nebûs izcila augstâ klasç, bet tas noteikti ïauj mums saprast, ko autors mums bija devis.Tas izskatâs citâdi, ja mçs vçlamies tulkot sareþìîtâku tekstu un pat dokumentu. Zvçrinâts tulks izmanto viòam speciâli izveidotu zîmogu, kas satur tâdu informâciju kâ viòa vârds, uzvârds, valoda, kuras lielums spçj tulkot, kâ arî darbs zvçrinâtu tulku sarakstâ. Katrâ tulkotajâ dokumentâ ir arî informâcija par to, vai tulkojums tika veikts ar citu tulkojumu, kopiju, izrakstu vai varbût oriìinâlu. Dokumentu tulkojumus var veikt arî no poïu valodas uz sveðvalodâm, ja arî otrâdi. Ja jûs meklçjat zvçrinâtu tulku, jûs varat apmeklçt Tieslietu ministrijas tîmekïa vietni, kur jûs saòemsiet pilnu zvçrinâtu tulkotâju sarakstu, kuriem ir tiesîbas to izdarît jûsu pasaulç. Tieslietu ministrija arî regulç zvçrinâtu tulkotâju atalgojumu, ja viòi veic valsts institûciju jautâjumu.Ja mûsu peïòa nav pârâk augsta un mçs vçlamies, lai mçs tçrçtu viszemâko naudas summu, nekâdâ gadîjumâ nav bezmaksas dokumentu tulkoðana tieðsaistç. Tîmekïa vietnçs, kas piedâvâ ðâdus pakalpojumus, parasti tiek pieòemti vienkârðie tulkotâji, un viòu sagatavoto dokumentu tulkojumi ir tikai orientçjoði. Tajâs ir daudz kïûdu, jo laikâ, kad tâs iztulko tikai vienu vârdu vai frâzi, tâs nedod visu teksta jçgu un nav arî profesionâlas, tâs netiks pieòemtas nevienâ iestâdç.