Vakuuma sadzives iepakojums

Vakuuma iesaiòojums beidzas, kad pârtika tiek pasargâta no tâdiem ârçjiem faktoriem kâ gaiss, baktçrijas vai pelçjums, kas padara pârtiku. Ir arî vakuuma iepakoðanas iestâdes. & nbsp; Ðî modeïa ierîces izmanto gan pârtikas pârstrâdes uzòçmumi, gan mâjsaimniecîbas.

https://driv-ultra.eu/lv/

Tirgû ir diezgan daudz veidu vakuuma iepakoðanas iekârtas, kuras plâno izmantot atðíirîgi. Lielâs raþotnçs vai pârtikas noliktavâs izmanto kameras iekârtas, kas ir piemçrotas lielu pârtikas produktu iesaiòoðanai. Pçdçjai ierîcei tiek izmantoti daþâda biezuma PA / PE maisi. Iepakoðanas process kameras iekârtâs ir iepakotâ produkta ievietoðana maðîntelpâ, kur tiek raþots vakuums, kam seko folijas un hermçtiskâs kameras metinâðana, tas tiek veidots automâtiski. Kameru iepakoðanas iekârtas ir iegâdes metodes, cena var bût lîdz pat vairâkiem tûkstoðiem, bet sliktas iepakojuma izmaksas, tâs ir lçtas izmantot arî ïoti çrti.Mâjsaimniecîbu, mazo gastronomijas vai mazo veikalu izmantoðanai ir veltîtas iepakoðanas iekârtas. Ðie maisi ir paredzçti tâ sauktajiem maisiòiem. rievoto. Tie ir patîkamâki par PA / PE maisiòiem, taèu tie nodroðina nelielu daudzumu pârtikas iepakojuma un pçrk elektrokardiostimulatora iepakojuma piederumu, kas ir salîdzinoði zemâks par kambara iepakojumu. Spçle, ieskaitot nocirptos maisiòus, organizç ieliktni organizâcijâ, ir iespçjams ielâdçt izstrâdâjumus ar dîvainâm formâm. Iepakoðanas process ir ârkârtîgi funkcionâls, tas ietver vienas filmas vienas puses metinâðanu, dodot produktu, un pçc tam metina jaunu daïu, bet nepazîst gaisu.Pârtikas preèu veikalos tiek izmantoti arî traysealeri, kas ir paredzçti priekðmetu vakuuma iepakoðanai uz paplâtes. Ideâls veids, kâ sasmalcinât gaïu, sagrieztu gaïu vai gatavas maltîtes. Tâtad iepakotas preces, izskatâs estçtiski, kas neapðaubâmi ir milzîga peïòa izsolç.Pateicoties vakuuma iepakoðanas maðînâm, jûs varat uzglabât pârtiku vairâkas reizes ilgâk nekâ atïauts pçdçjâm klasiskajâm formâm.