Vakuuma iepakojuma testeri

Vakuuma iesaiòoðanas iekârtas var izmantot arî mâjâs, kâ arî delikâtos uzòçmumos. Tie ïauj iepakot pârtiku tâdâ veidâ, ka pârtikas produkti, kas paredzçti pârtikai, atceras ilgâko derîguma termiòu. Vakuuma iesaiòoðanas maðînas (ko bieþi sauc par iesaiòotâjiem ir papildaprîkojums gaisa novadîðanai no folijas iepakojuma iekðpuses un vienlaicîgi noslçgtâ blîvçjuma blîvçjuma darbîbas. Katrs iepakotâjs neatkarîgi no tâ konstrukcijas ir aprîkots ar sûkni un teflona pârklâjumu.

Ðâdas ierîces cena ir aptuveni tûkstotis zlotu. Blîvçðanas stieòa garums ir aptuveni trîsdesmit pieci centimetri. Ierîcei parasti ir divas funkcijas: maisu iepakoðana un noslçgðana un vakuuma tvertòu, pudeïu koríu, vâku aizvçrðana, izmantojot pielikumus. Ir sniegtas somas ar R-vac, E-vac vai biezâkâm formâm, gludu maisu izmantoðana ir iespçjama ar plçvi, kuras biezums ir 120 mikroni. Ierîces svars ir gandrîz èetri kilogrami. Korpuss ir izgatavots no lieliskas klases plastmasas vai nerûsçjoðâ tçrauda. Vidçjais dzîves ilgums ir aptuveni piecpadsmit gadi. Tîkla spriegums ir aptuveni divi simti trîsdesmit volti, un jauda ir aptuveni èetri simti W. Kopumâ iekârtu efektivitâte ir îpaði augsta.Maðînas darbîba ir lîkne un estçtiska. Ir iespçjams izveidot lîdz pat tûkstoðam ðuvju rindâ bez ierîces pârkarðanas. Tas reti tiek pieðíirts maðînu daïu profesionâlai uzglabâðanai. Sûknim parasti ir augstas kvalitâtes lodîðu gultnis. Daþas ierîces var veikt ðo digitâlo displeju.Lietotâjiem atkârtoti ir jâjautâ, vai izvçlçties kambara vai kameras maisiòu. Privâto pieteikumu gadîjumâ arî parastos veikalos, iepakojot vairâkus produktus - desmitiem produktu, iepakojuma maðînu bez iepakojuma izvçle bûs piemçrota. Un, ja nepiecieðams iepakot iegarenas formas izstrâdâjumus (piem., Kûpinâtas zivis, lielâku iesaiòoðanas brîvîbu nodroðinâs iesaiòojamais blîvçtâjs (bez izmçra ierobeþojumiem - iespçja izmantot plçvi.Ja ir problçma, ka dienâ vai vairâkos produktos tiek iepildîti vairâki produkti (veikali, virtuves, çdinâðanas uzòçmumi, raþotnes, kameras iepakoðanas iekârta ðo funkciju veiks viegli un tâpçc somas bûs lçtâkas.