Udens tvaika reakcija

Tvaika parasti izmanto kâ ugunsdzçðanas lîdzekli. Tas dod jums gulçja slçgtâs telpâs mazu kubatûru. No tvaika izmantoðana nodzçst taisnâs teritorijas nedod gaidîtos rezultâtus. Pâris gaismas svars ir praktiska un atklâtâ kosmosâ nesasniedz atbilstoðu koncentrâciju ugunsdzçðanas.

Reìistrç ûdens tvaiku izmantoðanu dzîvokïos, kuru tilpums nepârsniedz 500-520 m3. Tad viòiem vajadzçtu bût slçgtâm telpâm. Jebkuras noplûdes samazinâs tvaika slâpçðanas efektivitâti.Bieþi tvaika pielâgojas, lai nodzçstu ugunsgrçkus, kas var stâv kokmateriâlu þâvçðanai, viegli uzliesmojoðu materiâlu glabâtavas, kuìiem, sûknçðana naftas produktus, istabâs ar vulkanizâcijas katliem vai kolonnas rektyfikacyjnymi.Tvaiks, kâ ugunsdzçðamais aparâts, iespçjams, dzîvo, lai nodzçstu cietus íermeòus, kas îpaðos temperatûras apstâkïos nereaìç uz ûdeni. Galu galâ, ûdens tvaiku izmantoðana ugunsgrçku dzçðanai netiek parâdîta, ja degoðie materiâli tiek iznîcinâti, panâkot attiecîbas ar tvaiku.Ûdens tvaiku izmantoðana ugunsgrçka dzçðanai izraisa skâbekïa koncentrâcijas samazinâðanos lîdz lîmenim, kurâ sadegðanas process nav iespçjams. Tvaiks iztvaiko degoðas gâzes degðanas jomâ.Visefektîvâkais un efektîvâkais ir ugunsgrçku dzçðana ar piesâtinâtu tvaiku, kas tiek piegâdâta ar spiedienu no 6 lîdz pat 8 atmosfçrâm.Tvaiks kâ ugunsdzçðanas metode var bût praktiska tikai paðreizçjâs vietâs, lai garantçtu, ka iedzîvotâji neiziet cauri. Bûtiskâ ugunsgrçka spiediena dçï tvaiks var kaitçt veselîbai un pat bût cilvçks.