Tulkodanas atrums

Tiek gatavotas daudzas daþâdas konferences, kurâs piedalâs darbinieki no citâm valstîm un no tâlâkajâm valstîm, tâdçjâdi zinot un runâjot daþâdâs valodâs. Sarunas laikâ visi grib kaut ko precîzi saprast, tâpçc ir pieejama arî konferenèu tulkoðana.

Ðâda stratçìija ir interpretâcijas situâcija, sarunas laikâ dalîbnieki valkâ austiòas, un caur viòiem pievienojas skolotâja balss, kas izskaidro runu, runâ tekstu, balsta moderâciju saskaòâ ar oriìinâlu.Tulkotâjs vienmçr iemest sevi pirmajâ personâ.Konferences tulkojumâ mçs izðíir vairâkus ðâdu tulkojumu veidus un, protams,:- secîgi - tulkojumi pçc runâtâja runas,- vienlaikus - uzsâkot runâtâju,- relejs - starp divâm valodâm, izmantojot treðo valodu,- retour - dzimtâs valodas apmâcîba tâliem,- pagrieziens - izmantojot vienu avota valodu cilvçkiem,- "cheval" - viens tulks konkrçtâ sanâksmç iet divâs kajîtçs,- simetriska sistçma - kad dalîbnieki klausâs tulkojumus vairâkâs izvçlçtajâs valodâs,- èukstiòð - tulkojums, kas tiek runâts ar tulka konferences dalîbnieka ausu;- zîmju valoda - sinhronais tulkojums zîmju valodâ.Kâ jûs varat redzçt, konferenèu tulkoðana nav tik pareiza, un tâ piedâvâ daudz tulku, lai piedalîtos ðâdos tulkojumos, tai vajadzçtu bût plaða pieredze, liela zinâtne un daudz labâk risinât citu tulkojumu veidus.Visbieþâk intervijas laikâ tulki pârtulkojas, secîgi veicot tulkoðanu vai izmantojot salona vienlaicîgu metodi.Galvenokârt televîzijâ mçs varam pievçrst uzmanîbu ðâdiem tulkojumiem, vienlaikus demonstrçjot daþâdas konferences un tikðanâs.Visu informâciju tulkotâjs ïoti rûpîgi un precîzi nosûta, daþreiz tulkotâjam ir jâpârsûta ziòojums vienâ un tajâ paðâ balsî un jâaptur balss tâpat kâ runâtâjam.