Thclastibas modes skate

https://hondoc.eu/lv/

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja milzîgu skatîtâju aktivitâti, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri pabeidza nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika pilnveidota visstingrâkajâ veidâ un pilnîba beidzâs bez ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To raþoðanai mçs izmantojâm pilnîgi reâlus un gaisîgus audumus ar augstâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem vislielâko iespaidu ir radîjuði gaisîgi, krâsaini maxi svârki, kas pilnîbâ izveidoti tamborçti. Blakus tiem meþìînes un romantiskas kleitas, kâ arî blûze ar drçbçm un izðûti bikini radîja cieòu. Vasaras drçbçm dizaineri, kas piedâvâ sievietes, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistas kâzu kleitas izsole, kas tika sagatavota arî svaigam nolûkam. Kleita tika pârdota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika izsolîti vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Paðu pârdoðanas ieòçmumi tiks noteikti mûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdas funkcionâlas un veselîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir atlikuði savus produktus, un izsoles priekðmets bija pat viena no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija maijâ dosies mâjâs. Turklât viòð paziòoja, ka zîmolam ir tieðsaistes veikala atvçrðana, kurâ bûtu noderîgas kolekcijas, izòemot stacionârâs komandas.Mûsu apìçrbu zîmols ir unikâls starp svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Tai ir vairâkas rûpnîcas visâ valstî. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðajâ ziòâ galvenokârt daudzus labâkos drçbnieku, ðuvçju un dizaineru darbiniekus. Katru reizi zîmolam ir kolekcijas sadarbîbâ ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka vienmçr pirms veikala sâkuma tie, kas jau ir gatavi valkât atseviðíu brûèu kleitu lielâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek tajâ dienâ.Ðî darba ietekme daudzu gadu garumâ ir bijusi nozîmîga gan klientu vidû, gan arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepamanâs par daudzajâm atlîdzîbâm, ko tâ ir saòçmusi, un to, ko viòi cenðas teikt, ka ziòas ir visaugstâkâs vçrtîbas.

Skatît savu veikalu: Medicînisko apìçrbu vienreizçjâs lietoðanas laiva