Tehnoloiiju attistiba un cilvcks

Jaunâs tehnikas attîstîba arî iegûs platformai vçl tehnoloìiski modernâkas maðînas lauksaimniecîbas, rûpniecîbas, pârtikas un pat kokrûpniecîbas nozarçs. Ðîs maðînas ir konstruçtas tâ, lai paâtrinâtu un atbalstîtu raþoðanas procesu procesus konkrçtâ nozarç. Neapðaubâmi, ðâdu dzçrienu dzçrieni ir magnçtiskie separatori.

Kas ir magnçtiskais atdalîtâjs?Tâtad ir ierîces ar efektîvu magnçtisko iedarbîbu (to daudzums ir atkarîgs no pieprasîjuma, lai mazgâtu citus vaïîgus un vienkârðus materiâlus no metâla piemaisîjumiem - cita starpâ:- metâla loksnes- uzgrieþòu skrûves- vadi- naglas utt.Pateicoties savai tîmekïa vietnei, viòi var atrast pielietojumus praktiski visâs daïâs, kurâs ir lieliska vçrtîba, lai no darba materiâla atdalîtu nevçlamus metâla piemaisîjumus.

Darbojas magnçtisko separatoru veidi un vçrtîba?Lai labi izskaidrotu magnçtiskâ separatora darbîbu, ir nepiecieðams atðíirt to pamatveidus. Starp tâm ir, piemçram, sijas un magnçtiskâs lentes, magnçtiskie reþìi, atvilktnes un bungu separatori, ceïojoðâs birstes, kas pazîstamas arî kâ magnçtiskâs slotas, konusi un vismazâk attîstîtâs magnçtiskâs - magnçtiskie separatori ar rokâm.

Sijas un magnçtiskâs lentesSijas un magnçtiskâs joslas: tâs tiek izmantotas konveijera lentçs, lai tâs varçtu izvçlçties metâla piemaisîjumus no konveijera lentçs pârvadâtajâm precçm (dârzeòu un produktu pierâdîðanai. Ðis magnçtisko separatoru modelis ir tâ galvenais pielietojums pârtikas nozarç.

Magnçtiskie reþìiMagnçtiskie reþìi: tâ ir magnçtisko separatoru suga, kuras galvenais mçríis ir atdalît magnçtiskos elementus no daþâda veida beramkravu - smiltîm, granulâm, graudiem. Pirmâ no to atdalîðanas îpaðîbâm ir magnçtisko veltòu virsma.

Atvilktòu atdalîtâjiAtvilktòu atdalîtâji: tâpat kâ aprakstîts, tie nodroðina mîksto magnçtisko elementu atdalîðanu no beramkravu materiâliem, piemçram, smiltîm un graudu granulâm. Tomçr atvilktòu dizains ievçrojami uzlabojas un prasa tîrîðanas procesu. Saglabâtie, nevçlamie elementi nonâk ïoti strukturçtâ atvilktnç, kuru bagâto ðíîdumu var iztukðot ar to paðu ðíîdumu.

Drum separatoriBungu atdalîtâji: ðâda veida magnçtiskais atdalîtâjs atradîs savu galveno pielietojumu plastmasas, otrreizçjâs pârstrâdes un keramikas nozarçs. Bungas un garie veidi tiek doti perpendikulâri jostas konveijeru iedarbîbai, ja tie nodroðina nevçlamu metâla elementu galîgo tîrîðanu. Viòi strâdâ ïoti labi slîpçðanas kameru separatoru mâkslâ.

BirstesBirstes, pazîstamas arî kâ magnçtiskâs slotas: viòi zina savu pirmo pielietojumu automobiïu metodçs, birojos, kuros izmanto metâlapstrâdi, un kur substrâts var bût piesâròots ar metâla elementiem - metâla loksnes, skrûves, naglas, stieples gabali utt.

Koniski atdalîtâjiKonusveida atdalîtâji: ðos çdienus izmanto vienkârðu un vaïîgu materiâlu apstrâdei, ïoti bieþi organizç cauruïvadus tâ sauktajâ wyczystkach. Tomçr to îstenoðana ir ïoti telpiska un to var izmantot arî pârtikas, keramikas un citâs nozares nozarçs.

Magnçtiskie atdalîtâji ar rokâmVçl viens un papildus ðâds magnçtisko separatoru veids ir manuâlie magnçtiskie separatori. Tie ir vismazâk attîstîtie tehnoloìiskie çdieni, lai gan tas nenozîmç, ka tie ir mazâk noderîgi. To izmantoðana ir ïoti augsta. Sâkot ar metâla materiâlu tîrîðanu, beidzot.