Tehnisko progresu un vides aizsardzibu

Dzçrieni no svarîgâkajiem punktiem kâdas personas darbîbâ jau ir klimats un tâ visefektîvâkais izmantoðanas veids, kad varam. Tâ izturas ne tikai uz sociâlo dzîvi, bet arî uz mûsu darbu, kas mums ir ïoti maz. Piemçram, mûsu individuâlajâ biznesâ mçs cenðamies nodroðinât, lai visas ârstçðanas procedûras tiktu veiktas perfekti un ar vismazâko laika zudumu. Ðâdos brîþos ir vçrts padomât par tehnoloìisko progresu un izòçmuma risinâjumiem, kas katru nâkamo dienu mums rada.

Efektîva skatuves vadîba ir restorâna viesmîlîba, kas ir divreiz lielâka kâ lauka grupâ. Restorâns veido seju un izskatu, sazinoties ar vîrieti, un tomçr kâ ïoti gatavs pakalpojums, kas apkalpo garðîgu çdienu. Tomçr pârtikas garða zaudç savu pozîciju, jo mums ir jâizskatâs pârâk ilgi. Ir vçrts ieguldît nozîmîgâ programmatûrâ, kas pilnveido visu mûsu virtuves loìistiku. Tâpçc ir jâapsver tâdas sistçmas kâ gastro posma programma. Ir arî mobilâ lietojumprogramma, kâ arî pilna virtuâlâ fona, lai pârvaldîtu savu veikalu ar atbilstoðu kontroli. Tâs vçrtîbas var âtri redzçt, pasûtot, kas automâtiski iet uz virtuvi bez viesmîïa iejaukðanâs. Atkarîbâ no ðî rîka konfigurâcijas, lai palaistu restorânu, mûsu iepirkuma rakstus var atklât ârpus tâs. Kurjers, kas piegâdâ pârtiku pa tâlruni, uzzinâs par jauno kursu, pirms tas nokïûs remontâ un saòems pasûtîjumu. Tâpçc laika ietaupîðana ir galvenais iemesls, kâpçc jums vajadzçtu ievietot daþas jaunas lietas nelielâ gastronomijas bieþajâ lomâ.

Ïaujiet klientiem izjust, ka viòi ir jûsu uzòçmuma galvenie varoòi. Parâdiet viòiem, ka viòi ir atkarîgi no sava laika un padara tos visu viegli çst, nekâ viòi iedomâties. Jûs varçsiet sekot visam uzdevumu izpildes procesam no vietas, pat rûpnîcâ. Varçs analizçt visas sastâvdaïas - pasûtîjumus, ievieðanu, finanses, çdienus un papildu viedokïus. Biznesa kontrole kïûs par mazâko problçmu. Ieguvumus ne tikai izmantos klienti. Uzlabojot restorânu, darbinieki bûs îpaði apmierinâti. Darba rakstîðana ir dârgâka nekâ jebkad agrâk. Ieguldot tehnoloìijâs, jûs apsteigsiet savus konkurentus.