Tabu filma 1988

Symfonia Finanse i Ksiægowoúã ir veiksmîgs instruments, kas palîdz uzòçmumiem saglabât uzòçmuma profila kontu. Tad ir projekts, kas ïaus optimizçt to cilvçku darbu, kuri bauda finansçjumu mazos un mazos uzòçmumos.

Programma ïauj saglabât èetrus ierakstu veidus: grâmatvedîbas uzskaiti, PVN uzskaiti, nodokïu datu ierakstus un norçíinu ierakstus. Tas ïauj strâvai izmantot jebkuru zinâmu finanðu vietu vienâ vietâ, vienlaikus nodroðinot datu integritâti un droðîbu.Programma, izòemot uzòçmçjdarbîbas notikumu reìistrçðanu, ïauj veikt vairâk elektronisku arestu, uzglabât noliktavâ veikto ziòojumu drukâðanu, kâ arî iespçju attçlojumu diagrammu situâcijâ. Papildus grâmatvedîbas likumâ noteiktajiem standarta ziòojumiem programma arî ïauj automâtiski izveidot klienta iepriekð definçtus pârskatus, tâdçjâdi izraisot ilgtermiòa analîzi par uzòçmuma paðreizçjo finansiâlo stâvokli.Symfonia Finanse i Ksiægowoúã ïauj veikt PVN reìistru un nodokïu uzskaites automâtisku uzturçðanu saskaòâ ar likuma "Par precçm un pakalpojumiem" noteikumiem. Programma ïauj jums izveidot un izdrukât PVN deklarâcijas, pamatojoties uz PVN reìistra informâciju.Programmas norçíinu ieraksti atvieglo uzòçmuma saistîbu un debitoru parâdu pârvaldîbu. Programma ïauj izdrukât uzvednes, ieviest interesi un izveidot bilances apstiprinâjumu. Bez problçmâm viòð sniegs arî pârskatu par kontu stâvokli konkrçtâ brîdî.Izmantojot programmatûru Symfonia Finanse i Ksiægowoúã, mçs varam bût efektîvi saglabâto datu droðîbâ. Ðî sistçma ir lieliska ekonomisko datu reìistrçðanai un apstrâdei, kas ir pçdçjais ideâls finanðu informâcijas avots, kas nepiecieðams ziòojumu sagatavoðanai. Norâdot pieteikumu no plâna, iegûstam spçju to pielâgot vietçjâm vajadzîbâm un tâdçjâdi pilnîbâ îstenot uzòçmuma izveidoto grâmatvedîbas politiku.