Svaiga gaisa teksts

Veselîba un efektîva labklâjîba, kâ arî cilvçka darbîba ir atkarîga no ievçrojama laika perioda no vietas un vides, kurâ ir brîvais laiks un attîstâs. Tâpçc svarîgs faktors ir tas, ka iedvesmotâ gaisa zîmols un higiçna darba nozîmç atbilst dotajiem modeïiem un daudzumiem. Daþâdu nozaru attîstîba veicina pçdçjo, kas ir saistîti ar centriem, droðîbu un veselîbu darba apstâkïu kontekstâ. Ðie elementi runâ par to, ka pieprasîjums pçc "reâlâ gaisa" tagad un nâkotnç bûs prioritârs jautâjums.

Lai nodroðinâtu efektîvu ventilâciju darbavietu tagad stadijâ izvçloties piemçrotus fâzes ierîces, veic atbilstoðus analîzes, aprçíinu un dizaina grâmatas, lai veiktu atbilstoðu ventilâcijas sistçmu. Putekïu nosûkðanas sistçmu projektçðana, tas & nbsp; dizaina putekïu nosûkðanas sistçmu pie lielâ uzòçmumâ. Vissvarîgâkais laiks, projektçðanas darbs ir novçrtçt konkrçtu gaisa âtrumu fonâ likt kur piesâròojums ðâda veida, lai nodroðinâtu adekvâtu tvaikiem uztverot putekïu daïiòu vai gâzu raðanâs vietâ. Vissvarîgâkais, tur ir arî nodroðinât pietiekamu devu gaisa apmaiòu çkâ atbilstoði higiçnas prasîbâm. Vçl viena liela problçma daudziem dizaineriem ir noteikt âtrumu gaisa caurules, lai nav pietuvinâtos liekot netîrumus ventilâcijas kanâliem, kâ arî no daþâdâm trokðòa un samazinâtu plûsmas pretestîbu. Kas ir galvenais peïòa uz pastâvoðajiem nosacîjumiem sezonâ mâjâs operçtâjsistçmu. Pareizi izvçlçtas sastâvdaïas sistçmas bez oversizing var arî rîkoties, lai apturçtu ekspluatâcijas izmaksas. Visas organizâcijas un veidi, kâ filtra ventilâciju tiek plânoti atbilstoði labi definçtu apjomu teorçtiskiem pamatiem un sanitârajâm prasîbâm, uz pieredzi speciâlistiem. Katrs no patçrçtâja & nbsp uzdevums; jâizturas & nbsp; atseviðíi. Mçs sagatavot uzòçmumu un veikt vairâkas iespçjas koncepcijas ieguves darbus, no ekonomiskâ lîdz vidi.