Stradat poiu krievu tulkotajs

Ïoti bieþi tas sakrît ar faktu, ka mçs satiekamies biznesa virzienos vai arî paði citi ar cilvçkiem, kuri nezina mûsu valodu. Kas ir sliktâk, mçs nezinâm viòu valodu, un mçs neesam vienîgi tâdâ pakalpojumâ, ar kuru viòi spçj sazinâties. Un vienîgais saprâtîgais risinâjums ir izmantot tulku.

Vai visi ieteiks sevi?Protams, nç. Ja jûs ieguldât noteiktâ valstî, kas ir veids, kâ mûs sasniegt, apmieriniet savas vajadzîbas, tâpçc mçs esam nepareizi. Uzòçmçjdarbîbâ tulkotâji tiek sadalîti mutiski un rakstiski. Un ðis reþîms neattiecas uz faktu, ka viòi tagad nodarbojas ar konkrçtu tulkoðanas modeli. Tas ir svarîgi ðeit, un tam ir labas noslieces. Lai bûtu tulks, jums ir jâbût daudzâm lapâm, kurâm tulkotâjam nav jâzina. Tie ir: stresa pretestîba, lieliska dikcija, labs îstermiòa viedoklis. Bez ðîm lapâm nav iespçjams veikt îpaðu interpretâciju. Pçc tam tulkam ir jâbût viòiem.

Tulkot uz ceïaJa mçs zinâm, ka mums ir norâdîts tulks, kas mums bûs, lai mçs bûtu âtri un patîkami, un tiktu izpildîti tulkojumi citos apstâkïos, ne tikai konferenèu telpâs, bet, lai pierâdîtu restorânâ pusdienâs vai biznesa pusdienâs, mums ir jâievada secîgas interpretâcijas . Cits interpretâcijas veids prasa îpaðu aprîkojumu, tâpçc tas ir pagâjis. Tikmçr secîgu tulkoðana nav nepiecieðama, izòemot zinâtni un tulkotâja klâtbûtni. Ðâds tulkotâjs vçlas doties vienkârðâ darbâ visur un automaðînâ, t.i., vilcienâ, komandçjumâ. Pçc tam tas ir ïoti mobilais, kas padara to par dabisku atbildi uz patçrçtâju pieprasîjumiem, kuri joprojâm ir kustîbâ, joprojâm kaut ko dara.

Tulkotâjs, kurð vada savu lietotâju, to atceras ar savu estçtisko izskatu. Tomçr tas ir jûsu lietotâja vitrîna, un tas nevar bût pilnîgi nepareizs viòa tçlam. Viòð ne tikai perfekti izskaidro, bet arî labi sevi raksturo.