Spermas banka laiva

https://ecuproduct.com/lv/black-mask-lieliska-maska-kas-novers-putites-un-sejas-netirumus/Black Mask Lieliska maska, kas novērš pūtītes un sejas netīrumus

Spermas banka (sperma ir donora spermas konfiskâcija. Viòiem ir vajadzîgi stingri noteikti kritçriji. Pirmkârt, to spermâ jâbût pietiekami spermai (vismaz 40 miljoniem uz 1 mm ar diezgan lielu mobilitâti. Donoram ir jâbût normâlai fizikâlai metodei, lîdz 35 gadu vecumam, kam nav arî nekâdu ìençtisku slimîbu sloga.

Turklât novçrtçjums ir atkarîgs no tâ attîstîbas, íermeòa krâsas, acu un matu krâsas un, kas ir interesants, izglîtîba (minimâlais vidçjais râdîtâjs. Saskaòâ ar ES tiesîbu aktiem sperma tiek novirzîta bez maksas. Tiek izmaksâta tikai atlîdzîba par radîtajâm izmaksâm, piemçram, piekïuve (maks. PLN 700.Pirmais donora kvalifikâcijas periods ir rûpîga intervija, kuras laikâ viòam tiek uzdoti vairâki jautâjumi par viòa dzimumdzîvi, slimîbas vçsturi un ìimenes lietu. Vçlâk viòð pârbauda savas katastrofas, pârbaudot, vai nav infekcijas slimîbu (piemçram, HIV nesçjs, viòð òem spermu un tamponu no urînizvadkanâla. Ja tiks veikti visi apstâkïi, ziedotâ sperma sasniedz spermas banku uz pusgadu. Tikai pçc paðreizçjâ perioda beigâm tiek uzdoti jauni jautâjumi un viòu spermas tiek novirzîtas îpaðâm procedûrâm. Donoram ir jâparaksta lîgums ar banku - klînikai ir jâpievçrð îpaða uzmanîba spermas faktiskajai uzglabâðanai. Polijas reìionâ spermas ziedoðanas prakse joprojâm kïûst arvien mazâk populâra, tâpçc materiâls nekad netiek iznîcinâts.Izmantot banku teorçtiski visu. Vienmçr, pamatojoties uz Polijas likumiem, vientuïâs dâmas nevar uzvarçt ar spermas bankas palîdzîbu (bçrnam ir jâbût, jo viòa spçjai ir gan tçvs, gan mâte. Visbieþâk ðâdu klîniku klienti ir sterili pâri un vîrieði, kuriem ir ìençtiskas slimîbas un kurus viòi nevçlas izteikt pçcnâcçjiem.