Sistcmas administratora intervijas jautajumi

IT sistçmas jaunajâ pasaulç kïûst arvien populârâkas. Pateicoties tiem, ir iespçjams optimizçt uzòçmuma darbîbu un padarît pârdoðanas projektus pievilcîgâkus.IT sistçmas veido un izmanto datus, izmantojot datortehniku.

Katra IT sistçma ir sareþìîta ar ðâdiem komponentiem:1. Aparatûras slânis - datori, kas apkopo, pârsûta un analizç datus.2. Programmatûra - speciâli izveidotas sistçmas, kas atbalsta konkrçtu uzòçmuma darbîbas elementu.3. Personâls, kas apkalpo - vajadzîgs, lai uzturçtu iestâdes paðreizçjo darbîbu un veiktu jaunas funkcijas.4. Datu slânis - ðo operâciju un procesu datu bâzes, kas nodroðina algoritmu darbîbu programmatûrâ.

Paðlaik mçs atðíiram vairâkas IT sistçmu klases, tâs ir:- sistçmas, kas atbalsta procesu vadîbu- resursu pârvaldîbas sistçmas- klientu apkalpoðanas centri- korporatîvie klientu apkalpoðanas centri- resursu sadales plânoðanas sistçmas- piegâdes íçdes pârvaldîbas sistçmas.

Sistçmas atðíiras atkarîbâ no sareþìîtîbas pakâpes. Viòi spçj sniegt risinâjumus maziem uzòçmumiem ar nefondçtâm procedûrâm.Risinâjumi korporatîvajiem pircçjiem zina, ka birojâ ir ïoti smalks un smags speciâlists. Ir iespçjamas daïçjas pielâgoðanâs mûsu konkrçtâs vienîbas apstâkïiem.Veidi tiek sniegti tâlâ formâ, kas ïauj elastîgi atlasît piedâvâjumu no uzòçmumiem.Daþi no viòiem sniedz savu infrastruktûru, kurâ darbojas viss íermenis. Tâ bûs klât, lai izvairîtos no problçmâm saistîbâ ar sistçmas izveidi un integrâciju.

Paðreizçjâ metoþu tendence vçlas ðo piedâvâto produktu lielo elastîbu. Pateicoties tam, galapatçrçtâjs maksâ tikai par îpaðâm funkcijâm, kas pieejamas no plaðu iespçju klâsta. Katrs fragments, iespçjams, tiks pievienots un noòemts no sistçmas pirmâs daïas.Tirgus pçtîjumi râda, ka IT sistçmu ievieðana bûtiski palielina uzòçmumu efektivitâti.Galvenie uzlabojumi ir reìistrçti grâmatvedîbas pakalpojumos, noliktavu pârvaldîbâ, dokumentu plûsmâ, rezultâtu arhivçðanâ un apmierinâtîbâ ar plaðâku klientu apkalpoðanas lîmeni.

IT sistçmas sniedz bezgalîgas iespçjas vâkt un veidot datus, daudz pârsniedzot parastos biznesa procesus. IT tehnoloìiju attîstîba kopâ ar sliktâkâm ekspluatâcijas un aprîkojuma izmaksâm ir skaidra nâkotne IT organismiem.