Sieviedu intuicija un grutnieciba

Laikâ, kad mçs cenðamies atrast bçrnu ar tuvu partneri, katru dienu tâ ir slikta medîbas par prieka ziòâm. Vislabâk, ja pçc grûtniecîbas testa mçs nonâktu aptiekâ un radîtu viòam iespçju informçt grupu un vîrieðus par tuvâko ìimenes paplaðinâðanos, cik drîz vien iespçjams. Un bieþi vien tas notiek lîdzâs tam, ka blakus labi plânotiem centieniem grûtniecîbas tests parâdîja, ka mçs nepastâvam grûtniecîbas laikâ. Netiksim saliekt, mâjas grûtniecîbas tests varçtu bût nepareizs.

Pirmkârt, ir nepiecieðams zinâmâ mçrâ izprast aptiekâ redzamos grûtniecîbas testus. Viòu darbîba ir ïoti pieòemama. Tas attiecas uz HCG hormonu noteikðanu (ievadot grûtniecîbas laikâ urînâ. Grûtniecîbas testi ir ârkârtîgi zemi lietoðanas laikâ un vienlaikus ïoti jutîgi, tâpçc tos jâievada saskaòâ ar instrukcijâm pievienotajâ lietoðanas instrukcijâ.

Protams, vispârzinâmie grûtniecîbas testi nav nekïûdîgi. Viòu neticîba var rasties no vairâkiem faktoriem:

Kavçðanâs - tas pats, kas visiem jaunajiem pârtikas produktiem, farmakoloìiskiem vai dermatoloìiskiem produktiem, grûtniecîbas testus nedrîkst izmantot pçc derîguma termiòa beigâm. Tad viòa funkcijas var tikt traucçtas, un panâkumi bûs neticami,papildus narkotiku lietoðana, sievietes vecums - ideja par grûtniecîbas testu, bet ne tâs patiesâ darbîba un gaidîðanas laiks no iespçjamâ mçsloðanas brîþa. Sievietes ir lielas un slimi, viòas zâles un vecums. Tâdçjâdi cilvçkiem ar nieru slimîbu, menopauzi un antidepresantu lietoðanu, lai labâk iepazîtu kvalitâti, drîzâk jâvçrðas pie speciâlista, jo, veicot testu, var pieprasît grûtniecîbu, kas faktiski nenotika,mikroporeja - reizçm runa ir par to, ka grûtniecîbas tests atklâja grûtniecîbu, tikai daþas dienas vçlâk, pçc tam, kad tas tika darîts, tas bija negatîvs. Viòð var jums pateikt, ka viòð ir apaugïots, bet sâkums nemainîjâs dzemdç. Ðâdâ gadîjumâ noteikti ziòojiet speciâlistam, jo jûs, iespçjams, esat ârpusdzemdes grûtniecîbas laikâ,skrieðanâs - tas ir visbieþâkais grûtniecîbas testu trûkumu cçlonis. Lai gan raþotâji zvçr, ka, pateicoties mçrîjumiem, bûs spçcîgi, lai noteiktu grûtniecîbu jau sestajâ dienâ pçc apaugïoðanas, ir jâapzinâs svarîgs faktors: HCG ir agrâk konstatçjams asinîs, tikai vçlâk urînâ. Tâpçc, lai pârliecinâtos, ir labâk gaidît papildu nedçïu, lai iegûtu lielâku brîvîbu.

Paðlaik grûtniecîbas testi ir paredzçti 99,9% grûtniecîbas gadîjumu. Tomçr jâatceras, ka nekâdâ gadîjumâ nav nekïûdîgs un lai lielâka brîvîba bûtu jâvçrðas pie speciâlista un jâizpilda îpaðas pârbaudes. Tomçr kïûdu gadîjumâ visbieþâk nav pârbaudîtas grûtniecîbas pârbaudes, nevis otrâdi. Tâdçï sievietes, kuras nevçlas iestâties grûtniecç, var justies nomierinâjuðâs ar negatîvu testa rezultâtu.