Sertificctas rotaiu laukumu cenas

Augsta gaisa putekïu un / vai piesâtinâjuma apstâkïos ar potenciâli sprâdzienbîstamâm vielâm ir lietderîgi izmantot praktiskas ierîces un uzstâdîðanas risinâjumus, kas atbilst ES ATEX tiesîbu aktos noteiktajiem standartiem, ATmosphères sprâgstvielâm.

ATEX uzstâdîðana "atex uzstâdîðana" - juridiskie noteikumiPienâkums ieviest sertifikâciju un nepiecieðamîbu izmantot sertificçtas ierîces potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç (uzòçmumos ir ieviests ar ES Direktîvu Nr. 94/9 / EK.Sprâdzienbîstamîbas noteikumi aptver visas elektriskâs un mehâniskâs iekârtas un visas sprâdziendroðâs kontroles sistçmas, kas iekïautas lîgumâ ar jûras, zemes un pazemes iniciatîvu.

Iekârtas, uz kurâm attiecas ATEX direktîvaDirektîva attiecas arî uz visâm maðînâm, ierîcçm, kâ arî uz vadîbas elementiem, kas attîstâs sprâdzienbîstamas vides tuvumâ. Faktiski visiem çdieniem ðâdâs zonâs jâbût labiem sertifikâtiem, kâ arî visâm ATEX iekârtâm jâatbilst direktîvas prasîbâm.Kâ daïu no direktîvas ierîces un iekârtas, uz kurâm attiecas sertifikâcija, tika izsniegtas divâs grupâs. Kalnrûpniecîbas nozarç (raktuvçs izmantotâs iekârtas tiek uzskatîtas par derîgâm, un visas jaunâs ierîces ir otrâ savienîbâ. Tie veido strâvas, jo îpaði, ATEX iekârtas, kas seko koksnei vai krâsoðanai, kâ arî visi filtri, paliktòi un droðîbas piederumi, kas spçlç putekïainos apstâkïos.

Katrs jauns ATEX instalâcijas projekts, kas atrodas fonâ, ko apdraud sprâdzieni, saskaòâ ar principiem, kas noslçgti principâ, bûtu jâizveido kopâ ar tajâ izklâstîtajâm vadlînijâm, kam vajadzçtu samazinât eksplozijas risku un palielinât vîrieðu un aksesuâru (un vides, kas gûst nosacîjumus, droðîbu. augsta bîstamo vielu koncentrâcija.