Sadzives tehnikas tirdznieciba

Veicot restorânu, virtuvei jâbût aprîkotai ar lielu daïu profesionâlo iekârtu, kas uzlabos un paâtrinâs darbinieku darbu. Pareizo instrumentu iegâde ir atkarîga no sareþìîtâ pieprasîjuma vai izvçlnes veida.

Daudzos restorânos, kas piedâvâ vecu poïu çdienkarti, ir nepiecieðami kâpostu griezçji, jo dârzeòi ir daïa no daudziem tradicionâliem poïu çdieniem. Mazos çdinâðanas uzòçmumos vai nelielos restorânos parasti tiek izgatavots ðis zemais, manuâlais, parastais griezçjs, izgatavots no plastmasas vai koka, pateicoties tam, jûs varat arî sagatavot citus dârzeòus, piemçram, guríus vai burkânus, no kuriem visbieþâk tiek gatavoti citi svaigi salâti. Ar lielâku pieprasîjumu ir nepiecieðama cita veida aprîkojums ar iebûvçtu motoru un elektrisku piedziòu. Tâ bieþi ir noderîga arî nelielâs pârstrâdes rûpnîcâs vai saimniecîbâs.

Ðâds griezçjs ir ïoti izturîga un kvalitatîva iekârta, ko arî apraksta tâs serviss. Ðî iekârta, cita starpâ, ir uzrakstîta no motora, metâla cilindra vai korpusa un neliela notekas, pçc kura tiek sagriezti kâposti. Nerûsçjoðâ tçrauda naþi, kas var kalpot ilgstoði, ir ârkârtîgi nozîmîga iezîme. Smalcinâtâjs var dzîvot pçc pieprasîjuma ar jauniem papildu elementiem, piemçram, gliemeþtransportieri, kas palîdzçs sagriezt kâpostu galvu uz pusçm un saglabât manuâlu darbu. Atkarîbâ no jûsu vajadzîbâm jûs varat iegâdâties arî starteri, kas ðíçlçs citus dârzeòus, rokturi ar riteòiem, pateicoties kuriem jûs viegli varat pârvietot aprîkojumu vai papildu diskus. Diski iedarbojas uz grieðanas metodi - var izmantot zemus izcirtòus, ðíeldas vai ðíçles. Tomçr, ja mums ir nepiecieðama tikai sasmalcinâta kâposti, mums pietiek ar tradicionâlo vairogu.