Putekiu veidi

Birojâ, kur ir putekïi, ðíidrumi, gâzes vai viegli uzliesmojoði tvaiki, un nav noteiktas vietas, kas varçtu bût sprâdzienbîstamas, nekavçjoties jâsagatavo visaptveroðs dokuments, ko sauc par sprâdziena riska novçrtçjumu.Jâatceras, ka darba devçja pienâkums ir noteikt sprâdzienbîstamîbas zonas.

Bez tam, § 37. 1. Iekðlietu un konsultâciju ministra 2010. gada 7. jûnija noteikumi par çku, citu bûvobjektu un teritoriju ugunsdroðîbu (OV.10.109.719 gan telpâs, gan paðos objektos tuvu teritorijâm, kurâs tiek uzglabâti, uzglabâti, uzglabâti vai kur var meklçt sprâdzienbîstamus maisîjumus, sprâdziena riska novçrtçjums beidzas.Ðajâ novçrtçjumâ ir absolûti nepiecieðams norâdît telpas, kurâs ir sprâdziena risks. Iekðçjâs un ârçjâs telpâs jânorâda atbilstoðas sprâdzienbîstamîbas zonas. Bûtu jâsagatavo grafiskâ dokumentâcija, kas ietver klasifikâciju un faktorus, ko var izdarît sprâdziens.

Varikosette

Sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums bûtu jâizstrâdâ saskaòâ ar piemçrojamiem Eiropas standartiem, starp kuriem cita starpâ jânorâda:• PN-EN 1127-1: 2011 "Sprâdzienbîstama vide. Âtra un sprâdziena novçrðana.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Sprâdzienbîstama vide - telpas klasifikâcija - Gâzu sprâdzienbîstama vide.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Sprâdzienbîstama vide.Kosmosa klasifikâcija. Atmosfçras, kurâs ir viegli uzliesmojoði putekïi, \ t• Tehniskais standarts ST-IIG-0401: 2010 "Gâzes tîkli. Sprâdzienbîstamu zonu viedoklis un izvçle.• PN-EN 6079-10-14 "Sprâdzienbîstama vide - elektrisko iekârtu projektçðana, izvçle un montâþa"• PN-EN 60079-20-1 "Sprâdzienbîstama vide - Materiâlu îpaðîbas attiecîbâ uz gâzu un tvaiku klasifikâciju. Jautâjumu un tabulu iespçju metodes"• PN-EN 50272-3: 2007 "Droðîbas prasîbas un sekundâro bateriju veidoðana..