Putekiu maska ar filtru

Putekïi un citas gaisâ augoðâs daïas var dzîvot daudz nelabvçlîgâk viòu veselîbai. Jâatzîst, ka cilvçka organisms ir precîzi sakârtots robeþâs, tâpçc ir grûti iekïût pârâk daudz piesâròotâju plauðâs, t.i., gaisa filtrçðanas sistçmâs, pirms tas tiek pieòemts Polijas telpâ.

Psorilax

Diemþçl ðie droðîbas pasâkumi, lai gan tie ir efektîvi, daþreiz ir nepietiekami - îpaði attiecîbâ uz ïoti delikâtâm putekïu daïiòâm, kas viegli caur gaisa filtru nonâk deguna dobumâ, iekïûst plauðâs un izraisa postoðas sekas, izraisot tûlîtçju alerìisku reakciju vai uzglabâjot un rezultâtâ izraisot bîstamu, bieþi vien lielu un neârstçjamu plauðu slimîbu attîstîbu.Tîrîðanas kasetne ir tâda pati efektîva izeja uz rûpniecîbu. Kur preces ir sagatavotas, piesâròojoðo vielu raþoðana gaisâ ir acîmredzama - lai gan tas nenozîmç, ka tas ir piemçrots viesim. Ar izmaiòâm, kur ir organizâcijas un krâsnis, kas atbrîvo lielu piesâròojumu, ir vairâk cilvçku, kas ir atbildîgi par savu darbîbu, un tie ir viegli spiesti ieelpot ðo iestâþu izelpas. Kâzu gadîjumâ ir izstrâdâtas dezinfekcijas kasetes, kas drîzâk ir paredzçtas, lai filtrçtu mehâniski piemaisîjumus, ko raþo metalurìijas krâsnis, vai daþâda veida rûpnieciskâs iekârtas.Attiecîbâ uz gaisa piesâròojumu tçrauda rûpnîcâs un rûpnîcâs bûtu daudz vieglâk atrisinât to raðanos. Tomçr, lai gan cilvçks var izgudrot brînumus kâdâ jomâ, daþi tehniskie un raþoðanas procesi ir neaizvietojami, un pat tad, ja tos var aizstât, tie nav tik izdevîgi. Nozares panâkumos maðîna darbojas kâ princips, t. I., Ne vienmçr ir iespçjams nomainît maðînu, bet tas nav veselîgs, bet mazâk efektîvs. Daudz rentablâks risinâjums, kas ïauj rûpnîcai vai kausçðanai îstenot ekoloìiskas darbîbas, ir nodroðinât filtrçðanas sistçmas, lai gaisu saglabâtu no raþoðanas vai sadedzinâðanas laikâ saraþotajâm daïâm. Kârtridþu putekïu savâcçji paðlaik ir ïoti bieþi un viegli izmantojami risinâjumi, jo îpaði rûpniecîbas uzòçmumos, kas strâdâ ar plastmasu, arî metalurìijâ, kas papildus rada lielu piesâròojumu. Un piemaisîjumi jebkurâ âdâ nav pievilcîgi cilvçka íermenim, kas tur strâdâ.