Psihologs un kases aparats

2015. gads ieviesa izmaiòas ârstiem, kas veic uzòçmçjdarbîbu. Kopð pagâjuðâ gada 1.marta mazajos birojos parâdîjâs visi elzab mini e-pasta kases aparâti, bet ârstiem, kas sakrita ar pacientiem, bija jâreìistrç visi ðî çdiena ienâkumi. Neraugoties uz medicînas aprindu protestiem, ministra rîkojums kases aparâtu situâcijâ tika iekïauts bûtîbâ.

Tika apgalvots, ka mâjas vizîtes bûtu neiespçjamas, un pensionârie ârsti bûtu atbrîvoti no darbîbas turpinâðanas, jo ir grûti rîkoties ar kases aparâtu. Ðie maksâjumi ir pierâdîti nepareizi. Kases aparâtu pârdevçji piedâvâ gan mazas, gan mobilas ierîces pârtikas un tirdzniecîbas vajadzîbâm. Tâpat nav svarîgi piekrist apgalvojumam, ka kases serviss ir sareþìîts. Kâ piemçru var minçt medicîniskos pakalpojumus. Ârsts, kas piedâvâ dzîvîbas glâbðanas pakalpojumus, ir pietiekami, ja summa tiks ieprogrammçta 2 vai 3 pozîcijâs. Papildu pienâkums ir drukât tikai ikdienas un mçneða pârskatu. Turklât kases aparâtam pilnvarotais servisa tehniíis jâpârskata ik pçc diviem gadiem.

Saskaòâ ar finanðu ministra spçkâ esoðajiem tiesîbu aktiem ne tikai ârstniecîbas iestâdçm bija pienâkums ieviest kases aparâtus, bet citâm profesionâlajâm grupâm, kas var apkalpot ðos çdienus no pagâjuðâ gada, mums nav jçgas, cita starpâ, apgrozîjuma apjomam:- juristi,- grâmatveþi,- automaðînu mehânika,- frizieri,- kosmetologi.

Paðreizçjâ regula beidzas 2016. gada 31. decembrî. Ka 2017. gadâ visi uzòçmçji pârdod un uztur pakalpojumus privâtpersonâmneveiciet uzòçmçjdarbîbu. Saskaòâ ar Finanðu ministrijas teikto, tas ir îpaðs veids, kâ risinât vienkârðu tirdzniecîbas un pakalpojumu zonu.

Tas rada jautâjumu, vai tuvâkajos gados arî bûs bagâts, lai izmantotu naudu, lai nopirktu naudu. Paðlaik tas ir 700 PLN. No tâ izmantojiet visu personu, kas nosaukumâ ir uzstâdîjusi kases aparâtu un pienâcîgi informçjusi nodokïu biroju. Nodokïu birojam ir 30 dienas, lai izskatîtu pieteikumu par 700 PLN atmaksu. Vai arî turpmâkajos gados tiks izmantots pçdçjais atbalsts, tiks paskaidrots, kâ ministrija publicçs jaunu regulu.