Papira apmaioa pasta nodokiu fiskalaja kasc

Mikroskopi ïauj apskatît mikrovadu, tie ir ierîces, kas konstruçtas tâ, lai tiktu ievçroti ïoti mazi priekðmeti, kuru smalkâs detaïas parasti ir neredzamas cilvçka acîs. Mikroskopu novieto uz diviem fokusa objektîvu komplektiem, kas tiek doti uz caurules, ko sauc par cauruli. Objektîvu kopums, kas saistîts ar mçríi, tiek novçrtçts kâ objektîvs. Ar izmaiòâm otrais objektîvu komplekts tiek saukts par okulâru un pieòem ðo novçrojumu. Caurules iekðpusç, pateicoties objektîvam, tiek izveidots reâls, palielinâts un apgriezts attçls, ko novçrotâjs uztver, pateicoties okulâram. Abu objektîvu kopu lîdzâspastâvçðanas dçï redzamais attçls ir redzams, palielinâts un taisns. Metallogrâfiskie mikroskopi ir cilvçku mikroskopa veids, lai uzdotu jautâjumus par necaurspîdîgiem paraugiem. Gaismas mikroskopi un elektronmikroskopi tiek pieðíirti metalogrâfiskiem mikroskopiem.

Ko mçs varam redzçt ar metalogrâfisko mikroskopu?Mikroskopiskie testi, izmantojot paðus metâliskos mikroskopus, païaujas uz parauga pieòemðanu no paredzçtâ produkta, un pçc tam pulçðanas un pulçðanas virsmu, t.i. metâlisks paraugs, kas pçc mikroskopiskâ novçrojuma tiks veikts mikroskopiskais novçrojums. Konkrçta metâla, kâ arî tâ sakausçjumu un neapbruòotu aci neredzamu defektu atklâðana ir galvenais mçríis, kas saistîts ar metâlogrâfiskiem pçtîjumiem par gaismas mikroskopiju. Tie ïauj identificçt strukturâlo komponentu diferenciâciju un noteikt to morfoloìiju, daudzumu, izmçrus un sadalîjumu. Metallogrâfiskie mikroskopi iegâdâs metâla novçrojumus un sasniegumus, lai veidotu novçrojumus. Pateicoties precîzai lçcu ievieðanai, metallogrâfiskais mikroskops atklâj mikrokrâpus, ïauj aprçíinât fâzes daïu un ieslçgumu un citu materiâlu îpaðîbu novçrojumus.