Palielinat biiedu cenas baseinam

Kâ izrâdâs, mûsu uzòçmumi un uzòçmumi bieþi vien nespçj cînîties par vîrieti ar mûsu cîòu no Rietumeiropas. Viòi cieð no cilvçka un abiem ðiem uzòçmumiem, valsts kasç, un mçs sami- parasto maizi çdâji, jo daudz temps ir tik aktîva Polijas ekonomika. Tâ rezultâtâ daudzu priekðmetu cenas, piemçram, no pârtikas rûpniecîbas, kïûst arvien dârgâkas nekâ ienâkumu pieaugums.

Paðu zîmoli nav lielâ mçrâ uzvarîgi svarîgu investîciju konkursos, no kuriem nauda varçtu iesûknçties mûsu ekonomikâ, veicinot IKP pieaugumu un uzlabojot Polijas uzturçðanâs apstâkïus. Tâpçc vçl lielâks skaits poïu, òemot vçrâ normâlos apstâkïus, atstâj mûsu valsts robeþas. Visbieþâk izvçlçtie ir vâcieði un Britu salas. Poïi ir gatavi vienaldzîgi startçt kâdu darbu, lai tikai nopelnîtu. Viòi bieþi strâdâ ar trauku vai mâjsaimniecîbas palîglîdzekïiem. Tomçr jûs atstâjat ne tikai vîrieðus ar mazu izglîtîbu, bet arî tos, kuriem ir augstâkâ izglîtîba, piemçram, ârsti. Tâdçï tas izraisa to, ka mums trûkst speciâlistu.Ko darît? Ðîs formas zâles ir izveidotas, atgrieþoties pie konkrçta darba fondâ. ERP sistçma tiek îstenota. Viòð uzskata, ka tas uzlabos visu nozaru uzòçmumu sniegumu. Ðî metode ïauj ilglaicîgi plânot visas apvienojamâs investîcijas, kâ arî samazinât risku. Ðo programmu ðobrîd izmanto Rietumeiropâ, papildus Amerikas Savienotajâs Valstîs, kur tâ guvusi gaidîto peïòu, lai uzlabotu uzòçmumu darbîbu. Pateicoties ðim nolîgumam, lçmumus par, piemçram, apmaksu par jebkâdiem ieguldîjumiem vai papildu darbinieku nodarbinâðanu var izdarît ïoti âtri. Bez ðîs ierîces viss tas tika paveikts cieði, ka tas "groped", radot milzîgus finansiâlus zaudçjumus. To sekas bija ne tikai pârtraukt plaði pazîstamu uzòçmumu attîstîbu, bet arî vçlâk darbinieku atlaiðanu. Toreiz bija vçl viens negatîvs efekts - bezdarba pieaugums. Eksperti saka, ka ERP eksistç paðreizçjâs pozîcijas izlîdzinâðanas formâ.