Padvcrtcjuma modelis

Polijas noteikumos ir minçti dati, kas iegûti no nodokïu postneta siltuma hd printera iegâdes atvieglojumiem. Ðî palîdzîba ir kompensâcija par 90% no pirkuma cenas, bet tâ nedrîkst pârsniegt 700 PLN. Tajâ paðâ laikâ, ja uzòçmçjs pçrk vairâkas ierîces, ðo robeþu aprçíina katram indivîdam, nevis plaðai sabiedrîbai. Kâ redzat, kases aparâta iegâdes atvieglojums ir silts un ietaupa daudz naudas.

https://hforte.eu/lv/

Tâpçc izmantojam ðo piedâvâjumu. Galu galâ ir noteikti principi par îpaðumu ar ðâdu atvieglojumu. Tie tika iekïauti Rezolûcijâ par preèu un palîdzîbas nodokli.Svarîgs noteikums ir nepiecieðamîba iesniegt Valsts kases sadaïâ kases aparâtu skaitu, ko var apvienot, lai reìistrçtu apgrozîjumu un maksâjamâs summas. Turklât ir norâdîta arî adrese, kurâ tiks izmantots kases aparâts. Bûtu jâdomâ par to, ka ðâds pieteikums ir jâatgrieþ pirms kases aparâtu zîmçðanas sâkuma.Vçl viens pamats ir nepiecieðamîba saglabât pieðíirtos datumus, kuros nodokïu maksâtâjam jâinstalç un jâizmanto deklarçtie kases aparâti.Turklât ðai summai jâatbilst tehniskajiem nosacîjumiem, kas noteikti PVN likumâ. Kâ un kâdas ir îpaðas funkcijas. Piemçram, tai jânodroðina droða zinâma plûsma ârçjiem informâcijas nesçjiem. Tâpçc kases aparâti tehniski pârbaudîti, pirms tiek iesniegts pieprasîjums par kompensâciju saòemðanu.Jaunais noteikums attiecas uz cilvçkiem, kas izòemti no PVN. Ðâdâm personâm, lai saòemtu kompensâciju par kases aparâta iegâdi, jâiesniedz atseviðís pieteikums ar bûtisku informâciju par nodokïu maksâtâju. Piemçram, tâdâ veidâ jâiekïauj vârds un uzvârds, adrese, nodokïu identifikâcijas numurs (NIP un bankas konta numurs, ko var godîgi atmaksât, iegâdâjoties ðâdu kases aparâtu. Laiks, kad jums jâsaòem ðâda kompensâcija, ir 25 dienas no nâkamâ nodokïu maksâtâja pieteikuma.Kopumâ ir vçrts minçt iepriekð minçtos principus. Pçc to izpildes ir jâpieðíir koncesija kases iegâdei.