Nav kosmosa stikls android

Mçs visi sûdzamies par hronisku telpu trûkumu skapjos, plauktos, parasti telpâs. Liela daïa apìçrbu, grâmatu, kosmçtikas, kâ arî unikâlo parastâs lietoðanas priekðmetu aizòem mûsu praktisko telpu un izvçlas vçrtîgus kvadrâtmetrus. Protams, lai to novçrstu, mçs varam vienkârði atdot vai izmest nevajadzîgus priekðmetus, diemþçl, dalîðanâs ar viòiem nav viegls jautâjums.

Mçs esam atkarîgi no izvçlçtajiem, otrs ir þçl, ka to izmet, bet mçs par to esam dârgi samaksâjuði. Viedâ iepakojuma un turçðanas sistçmas var bût noderîgas ðeit. Ir svarîgi, lai uzglabâðana bûtu mierîga, lai gûtu pieaugumu, kamçr tas nenotiek daudz laika.

Paðas sistçmas tiek raþotas pçc perioda. Pçdçjâ vasaras formâ, mçs veidojam skapjos tikai vasaras drçbes, bet ziemâ - tikai ziemâ. Tas novçrð cînâs skapjos, it kâ pierâdîjums par slçpoðanas brauciena iesaiòoðanu, nekur mçs nevaram atrast vilnas apakðveïu, bet nav pietiekami daudz peldkostîmu.

Funkcionâlie maisi vakuuma iepakojumam ir ïoti funkcionâli. Ðâdu mugursomu piemçroðanas noteikums ir neiedomâjami vienkârðs. Katram maisiòam ir îpaðs caurums, caur kuru mçs ievietojam putekïsûcçja cauruli. Pçc ieslçgðanas putekïsûcçjs sûc gaisu no maisa materiâla, turot procesâ vakuumu. Tâdâ veidâ maisiòð ievçrojami zaudç savu tilpumu, un tas aizòem maz vietas iekðpusç. Pçc gaisa izòemðanas noòemiet putekïsûcçja cauruli un pieskrûvçjiet maisa atveri ar îpaðu uzgriezni. Paðreizçjâ risinâjumâ nodroðinâti apìçrbi, bieþi arî ilgi, ja, piemçram, jakas vai dþemperi novietoti zem gultas vai uz plaukta augstâ plaukta. Apìçrbi vakuuma maisiòos var aizòemt laiku, nezaudçjot perfektu istabu garderobçs. Ðâdu mugursomu izmantoðana ir ïoti vienkârða starp atjautîgajâm mâjsaimniecçm.

Tâtad, tas, cik daudz ir vakantu amatu iestâdç vçlas no maðînas un idejâm. Pirmâm kârtâm, nav iespçjams kontrolçt, jums vajadzçtu tikai koncentrçties un izstrâdât efektîvu rîcîbas plânu, un mâja putru noteikti pârspçs mums.