Musdienu informacijas tehnoloiijas

Rietumos plaði tiek izmantoti daþâdi inovatîvi un interesanti tehnoloìiskie risinâjumi. Tâs galvenokârt ir vçrstas uz darba efektivitâtes palielinâðanu. Tas ir visvairâk par modernâku, âtrâku maðînu iegâdi, kas jâpanâk arvien vairâk un vairâk nekâ esoðâs, novecojuðâs ierîces, un pat daudzas reizes vairâk nekâ darbinieks, kuru es gribçju radît ar rokâm. Tomçr grâmatas efektivitâtes palielinâðana etiíetç, palielinot ieòçmumus un uzlabojot materiâlu kvalitâti, nav viss.

Katra rûpnîca darbojas daudziem cilvçkiem, kuri ir aizsargâti ar likumu. Papildus tam, ka viòiem ir jâsaòem saturs un sociâlie apstâkïi karjerai, viòiem ir jâatceras garantçtâ maksimâlâ droðîba, pildot ikdienas pienâkumus. Tas ne tikai meklç darbu pie lielâm maðînâm, bet arî tas, ko mçs neietekmçsim un ko jûs neaizmirsîsiet. Tas ir, piemçram, gaisa piesâròojoðo putekïu izraidîðana no maðînâm, kas apstrâdâ izejvielas.Protams, ir putekïi, kas ir vairâk vai mazâk bîstami veselîbai. Teorçtiski íîmisko vielu vai íîmisko vielu izgarojumi smalkâs putekïu konstrukcijâs ir nopietnâki nekâ, piemçram, smilðakmens pulveris, kas izgatavots akmens izgatavoðanas veikalâ. Faktiski tas vienmçr pastâv teorçtiski - jo íîmiskâ piesâròojuma panâkðanâ to mazais izmçrs var izraisît redzamus saindçðanâs simptomus, tâpçc putekïi no citâm izejvielâm var kaitçt mums lielâka atðíirîba, un neskaitâmos pasâkumos viòi spçlçs briesmîgi uz íermeòa.Polija vai Polijas uzòçmumi, kas specializçjas ekonomiskâ putekïu noòemðanâ, paðlaik ir dinamiski uzlabojoða nozare. Tajâ paðâ laikâ uzòçmumi bauda gaisa filtrçðanas sistçmu raþoðanu un raþoðanu raþoðanas uzòçmumos, kurus pakalpojumus un produktus ir vçrts izmantot. Negaidiet, kamçr darba inspekcija vai sanitârâ inspektors nepierâdîs, ka Polijas rûpnîca neatbilst konkrçtajai uzvedîbai vçlamajiem droðîbas standartiem, un uzliks mums pienâkumu uzstâdît dezinfekcijas sistçmu un sodu. Tagad parûpçsimies par to, jo ðî bezdarbîba, iespçjams, izrâdîsies postoða rezultâtos - ja ne mums, tad cilvçkiem, kurus nâkotnç vadîs zinâms uzòçmums. Vairs nemaz nerunâjot par ðâdu putekïu kaitîgumu viesiem, kuriem piecas dienas nedçïâ 8 stundas jâiedala kaitîgi piesâròotâji.