Modes skate rudens ziema 2017

Vecajâ sestdienâ beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri bija ieinteresçti pârbaudît, ko dizaineri pabeidza nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Labi izstrâdâta izstâde bija visstingrâkajâ elementâ, un pilnîba bija bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanâ izmantoti tikai reâli un smalki audumi ar atbilstoðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota skaista kâzu kleita, kas tika izgatavota ðai piezîmei. Kleita tika izmaksâta personai, kurai bija jâveic anonimitâte. Turklât vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi tika izsolîti. Ienâkumi, kas iegûti no ðîs izsoles, tiks nosûtîti jûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas siltas un labas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti atgriezuðies mûsu produktu pârdoðanâ, un pçc tam pârdoðana bija pat pçdçjâ rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos, kas atrodas maijâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt datordarbîbu, kurâ apgrieztâs kolekcijas bûtu spçcîgâkas nekâ stacionâros veikalos.Mûsu modes zîmols ir svarîgs viens no piemçrotâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visâ valstî ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, pirmkârt, daudzi no skaistâkajiem drçbnieku, ðuvçju un dizaineriem. Laiku pa laikam zîmols veido kolekcijas apmaiòâ ar svarîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm ïoti populâras, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas ir gatavi atsaukties uz rindâm no rîta. Ðîs kolekcijas iznâk tajâ dienâ.Ðîs iestâdes materiâli jau daudzus gadus bauda lielu popularitâti gan pasaulç, gan pasaulç, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par daudzajiem gandarîjumiem, ko tâ ir saòçmusi un kas pierâda, ka preces ir augstâkâs klases.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjs apìçrbs