Modes dizaineri homoseksuaii

Atrodoties pievilcîgâ sestdienâ, beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir sagatavojuði augoðajai sezonai. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Pulçtais ðovs dzîvoja vismazâk un viss tika darîts bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Tikai ikdienas un gaismas audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas sagatavoti tamborçðanai. Starp tiem bija patîkami meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar pirmajiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistas kâzu radîðanas izsole, kas tika radîta arî mûsdienu iespçjâm. Kleita tika pârdota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika izsolîti vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. No ðîs izsoles iekasçtie ienâkumi tiks norâdîti mâjas bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols ir gatavs atbalstît daþâdas labas un bagâtas akcijas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir piedâvâjuði savus rezultâtus pârdoðanai, un, ja pârdoðanas materiâls bija pat viens no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks uzòçmumos jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums plâno izveidot datoru veikalu, kurâ bûtu labas kolekcijas, izòemot stacionârâs sistçmas.Pazîstamais apìçrbu zîmols ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Tai ir maz rûpnîcu visâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, mûsdienâs, katras labâkâs drçbnieku, ðuvçju un arhitektu priekðâ. Laiku pa laikam ðis nosaukums izraisa kolekcijas sadarbîbâ ar nozîmîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti laimîgas, ka atkal pirms veikala dibinâðanas viòi jau no rîta jau rîta rindâs ir gatavi. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðî darba rezultâti daudzus gadus ir bijuði ïoti populâri lietotâju vidû, arî pasaulç, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, nav pieminçts daudzais gandarîjums, ko viòð ir saòçmis, un kas apgalvo, ka preces ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatiet savu veikalu: Gdiòas vienreizçjos apìçrbus