Modernu banku pakalpojumu pardodanas veidu

Ðobrîd mçs esam gandrîz jebkurâ veikalâ, kas nodarbojas ar datorizçtu pârdoðanu. Tâdçï ðâda veida filiâïu pamataprîkojums ir fiskâlais post-bingo xl - ierîce, kas satur pârâk daudz darba, lai reìistrçtu tirdzniecîbu, kâ arî nodokïu summas gan siltajam, gan PVN mazumtirdzniecîbas gadîjumâ.

Pirmais konkrçtais ðo mçbeïu modelis ir ERC nodokïu kases aparâts. Tâ ir ïoti pieòemama ierîce, kas ir diezgan maza RAM atmiòa (jauda svârstâs no viena lîdz astoòiem megabaitiem. Parasti tas ir pietiekami piecus gadus ilgi - pçc pçdçjâ posma îpaðniekam ir jâpçrk jauns kases aparâts vai vienkârði jâaizstâj fiskâlais modulis. Ârçjâs ierîces var pieslçgt ERC fiskâlajai valûtai, lai gan nav iespçjams pârdot, izmantojot datorprogrammu.

ERC veidu cita starpâ raksturo pârnçsâjamie kases aparâti, kas pazîstami arî kâ mobilie kases aparâti. Tos parasti izmanto vidçja lieluma veikalos vai tirgos vai tirgos, kur to kompaktais izmçrs ir liela priekðrocîba. Populâri ir arî viens sçdeklis, kas ir nedaudz lielâks nekâ pârnçsâjamiem modeïiem. Citas ierîces, piemçram, svari, tiks savienotas ar tâm.

Daudz uzlabotâka aprîkojuma veids ir POS kases aparâts. Ðíiet, ka tie izmanto datorus, kas izmanto apgrozîjuma ierakstus, kâ arî daudzu jaunu darbîbu îstenoðanu, lemjot par atseviðíu produktu savâkðanu, kâ arî to pârdoðanu. Populârâkâs POS sistçmas parasti ir: fiskâlais printeris, tastatûra, monitors (gan standarta, gan taustes un dators. Ja tas ir iekïauts çkâ ar paplaðinâtu sistçmu, kases aparâtu var apvienot ar gandrîz visâm ârçjâm atbalsta ierîcçm.

POS kases aparâts ir ïoti ienesîgs ieguldîjums, jo, atðíirîbâ no ERC kases aparâta, tam ir iespçja paplaðinât RAM, uzlabot programmatûru modernâkai un instalçt jaudîgâku procesoru. Jâatzîmç, ka ðajâ sistçmâ finanðu ierîce nav tas pats kases aparâts un printeris, kas izsniedz kvîti.