Mikroskops 2000

Mikroskops ir salîdzinoði slikts skaitïos un izmanto. Metâla vai plastmasas korpusâ, kas aizòem principu un galdu, novietots lîdzîgos attâlumos: objektîvs, okulârs, spogulis un diafragma.

https://ba-fort.eu/lv/

Okular ir piemçroti izvçlçto objektîvu izvçle, kas ievietoti metâla caurulç, kurai skatîtâjs izmanto acu. Objektîvs ir labi izvçlçtu lçcu izvçle, kas uzstâdîta metâla caurulç, tikai daþas mazâkâs, kuras "izskatâs" mikroskopâ. Mikroskopiskais preparâts ir bioloìiska materiâla gabals, kas ievietots ûdens pilienâ taisnstûra tâ saucamajâ stikla slaidu un pârklâts ar plânu vâka ziedlapu. Ðâdi sagatavots mikroskopa preparâts tiek projicçts uz galda, òemot vçrâ mikroskopa objektîvo skatu. Caur galda iekðçjâs daïas lûku gaisma nokrît uz preparâta pamatnes, ko kontrolç pârvietojams spogulis, kas novietots zem galda. Pareizi sakârtots spogulis vada savâkto saules starojumu vai mâkslîgo - ja mikroskopâ ir elektriskais apgaismojums - uz mikroskopisku preparâtu. Attâlums starp spoguli un mikroskopa preparâtu ir pârâk liels uzdevums regulçt gaismas daudzumu, kas nokrît uz narkotiku un novçrotâjs nonâk acî. Paaugstinot un nolaiþot centrâlo galdu, nosaka preparâta redzes asumu. Optiskajâ mikroskopâ apskatîtâ objekta kopçjais palielinâjums tiek veikts, reizinot okulâra palielinâjumu ar objektîva palielinâjumu. Ar pilnîgi jaunu formu un to, kas notiek ðajâ bîstamajâ tîklâ un operâcijâ, izceïas ar elektronu mikroskopu. Ðeit novçroðanas princips ir lîdzîgs tikai tam, ka gaismas darbs ðajâ mikroskopâ ir pareizi kalibrçts elektronu staru kûlis. Preparâta sagatavoðana ir ïoti sareþìîta. Pirmkârt, bioloìiskais materiâls tiek ievietots labâ sveíâ. Pçc sveíu koncentrâcijas ðo izvçli sagrieþ ar îpaðu mikrotona nazi daudzâs ïoti plânâs daïâs, kas atrodas mikroskopa lçcas skatîjumâ. Elektronu mikroskops ïauj iegût daudz lielu palielinâjumu, kas ievietoti optiskos mikroskopos.