Miesnieku veikals pie dorotu policijas

Uzòçmumiem un, stingri runâjot, uzòçmçjiem, kuru kompânijas strâdâ kopâ ar viegli uzliesmojoðu saturu, ir jâizstrâdâ riska novçrtçjums un sprâdziendroðîbas dokuments. Ðâds dokuments ir jâsagatavo pirms darbîbu uzsâkðanas. Turklât tas ir jâpârskata, bet tikai veiksmîgi, ja darba vietâ, biznesa piederumos vai biznesa aìentûrâ notiek bûtiskas izmaiòas, pârveidojumi vai paplaðinâjumi.

Pienâkums izpildît sprâdziendroðîbas dokumentu izriet no Ekonomikas, uzòçmçjdarbîbas un sociâlâs formas ministra 2010. gada 8. jûlija nolikuma par minimâlajâm prasîbâm attiecîbâ uz arodveselîbu un droðîbu, kas saistîts ar iespçju rîkoties sprâdzienbîstamas atmosfçras atmosfçrâ (Likumu Vçstnesis Nr. 138. , 2010, 93. postenis. Tajâ paðâ laikâ Polijas tiesîbu aktos izvirzîtais mçríis tika pieòemts, pamatojoties uz jauno risinâjumu, kas ir saistoðs Eiropas grupai, kas ir ATEX direktîva 137. Pçdçjâ Direktîva 1999/92 / EK. Tâ ietver nelielas prasîbas, lai uzlabotu darbinieku uzticîbas un veselîbas aizsardzîbu pret riskiem, kas rodas no sprâdzienbîstamas vides.Apspriestâ dokumenta izstrâde galvenokârt notiek, nodroðinot darba òçmçju droðîbu un pienâcîgu uzraudzîbu darba vietâ, kur pastâv sprâdziena risks. Preventîviem pasâkumiem vispirms ir jânovçrð sprâdzienbîstamas atmosfçras darbîba, jânovçrð sprâdzienbîstamas vides aizdegðanâs, kâ arî jâierobeþo sprâdziena kaitîgâ ietekme.Sprâdzienbîstamîbas dokumentam vajadzçtu bût informâcijai par sprâdzienbîstamas vides noteikðanu, par pasâkumiem, kas veikti, lai novçrstu sprâdzienbîstamîbu, potenciâli sprâdzienbîstamu darba vietu sarakstu, deklarâciju, ka gan darba vietas, gan darba aprîkojums un droðîbas ierîces acîmredzami atbilst droðîbas principiem. .