Metasistcmas terapija

https://goij-c.eu/lv/

Mûsdienu tekstâ mçs centîsimies atbildçt uz jautâjumu: ko nozîmç psihoterapija?

Protams, visi no mums zina, ka psihoterapija ir rîcîbas atslçga, kuras projekts ir saistîts ar psihiskâs vai fiziskâs cieðanas. Psihoterapija ir sareþìîts process, kura viena no nozîmçm ir pacienta domâðanas veida maiòa, kâ arî uzvedîba, kas pacientam var bût nopietna. Psihologam ir labas zinâðanas, kas 100% sniegs viòam izpratni par problçmu, ar kuru pacients cînâs, un arî pçc izpratnes pacients varçs izmantot pareizo ârstçðanas metodi.

Psihoterapija ir ïoti garlaicîgs process. Lai pacients cînîtos ar cieðu problçmu, viòam ir ne tikai jâbût reâlistiskam par sevi, bet arî jâreìistrç savas vâjâs puses, dusmas, bailes vai nevçlçðanâs pret jauniem cilvçkiem. Tâtad psihoterapija runâ ne tikai ar terapeitu, kurð redz pacientu uz muguras, un saka, ka viss bûs programmâ. Psihoterapija ir spçcîga saikne, kurâ psihoterapeits saòem labâku izpratni par viòu problçmâm un cieðanu avotiem.

Mçs bieþi dzirdam par ðiem cilvçkiem, ka psihoterapija viòiem rada bailes. Ðâda veida domâðana notiek tâpçc, ka cilvçki vçl joprojâm daudz nezina par psihoterapiju lîdz mûsdienâm. Un no ðejienes ir zinâms, ka, ja mçs kaut ko nezinâm, mums ir droða bailes.

Cik ilgi psihoterapija ilgst? Psihoterapijâ nav stingras procedûras, kas noteiktu, cik daudz psihoterapijas jâkïûst. Katram pacientam, kurð sazinâs ar terapeitu, ir atðíirîga problçma, un kas jârisina konkrçtâ veidâ. Pat psihoterapeits pirmajâ sanâksmç ir ïoti grûti noteikt, cik daudz ârstçðanas var veikt, bet to var aptuveni noteikt ar to problçmu skaitu, ar kurâm pacients ziòo psihoterapeitam.Tâdçï var droði teikt, ka psihoterapija ir atkarîga no pârmaiòâm domâðanas veidâ, ko sniedz persona, kas dodas uz terapiju, kad un lai palîdzçtu viòai psiholoìiski.