Mediciniska parbaude un vaditaja aplieciba

Kolposkopu izmeklçðana ir jautâjums, kas var bût ïoti noderîgs, lai atklâtu slimîbu pacientam, kurð gûs panâkumus. Tâpçc kolposkops ir medicîniska ierîce, kas izmanto audu gabalu no maksts, dzemdes sienas vai vulvas.

Pateicoties tam, veselîgs ârsts ar pareiziem viedokïiem var apskatît ðâdus audus un atpazît, vai tajâ ir kâdas izmaiòas. Kolposkopija ir jautâjums, kas, pateicoties labai aprîkojumam, var ïaut ârstam aplûkot pacienta maksts, dzemde, kanâlu un vulvu. Tâpçc ir pçtîjums, ka praktiski astoòdesmit procenti ïaus atklât vçzi, kas diemþçl diemþçl nav ârstçjama slimîba. Pateicoties ðim pçtîjumam, vçzis, ko viòi atklâja agrînâ stadijâ, pateicoties tam, kâpçc bûs iespçja izârstçt pacientu. Citoloìija, ko parasti veic ginekologa izmeklçðanas laikâ, atklâj vçþa izmaiòas tikai septiòdesmit procentos. Tomçr ðobrîd ârsti uzskata, ka tas nav tâlu no abu tehnoloìiju apvienoðanas, t.i., vispirms veicot citoloìisku izmeklçðanu un vçlâk kolposkopiju. Abas sajauktas metodes kopâ nodroðina praktiski simtprocentîgu iespçju noteikt vçzi tâdâ posmâ, ka pçc tûlîtçjas iejaukðanâs tas bûs ârstçjams. Pateicoties kolposkopam, kas ïauj jums aplûkot sievietes orgânus ar draugu, ârsts var arî precîzi noteikt iespçjamo operâcijas vietu, un pçc viòa darba var redzçt, vai tâ ir veikta pareizi. Pap uztriepes ir pçtîjums, ko lieto cilvçkiem, kuri ir pârsnieguði divdesmit piekto dzîves gadu un ir sâkuði dzimumaktu. Katru nepareizu rezultâtu (pat mazâko novirzi citoloìijâ vçl vairâk jâpârbauda kâ pierâdîjumu, izmantojot kolposkopu. Pirms ðâda testa ir nepiecieðama atteikðanâs no visâm intervencçm dzemdes kaklâ un maksts, tâtad ginekoloìiskâs pârbaudes nevar veikt vai dzimumakts ir atïauts vairâkas dienas pirms pârbaudes. Turklât pieredze nav veikta menstruâciju laikâ. Medicîna arvien vairâk izplatâs. Tas ir ïoti labi, jo spçlçðana ar vçzi, kas jau ir klasificçta kâ neârstçjama slimîba, ir briesmîga. Diemþçl ðîs slimîbas atklâðana pârâk vçlu gandrîz vienmçr noslçdzas ar pacienta nâvi. Tâpçc kolposkopu izmeklçðana noteikti ir ïoti piemçrota metode, lai novçrstu to.