Mcbeiu uzocmuma attistibas stratciija

Grûtniecîba, laimîgs dzemdîbas un vçlâk bçrna audzinâðana ir katras personas svçtie dzîves laiki. Nâkamâs mâtes gaida dienu, kad tâs dzird augïa sirdsdarbîbu. Tad viòiem ir zîme, ka bçrna attîstîba notiek normâlâ virzienâ un skaistâ veidâ apzinâs, ka viòu nâkotnes mîïotais pçcnâcçjs ir zem sirds. Dârgâs nâkotnes mâtes, neuztraucieties, ja pirmâ ultraskaòas laikâ ârsts nedzirdçja jûsu bçrna sirdsdarbîbu. Augïa attîstîbas sâkumposmâ pârmaiòas notiek ievçrojami, praktiski nakti, un pirmais sirdsdarbîba ir papildus saprotams jau grûtniecîbas 21. dienâ.

Sâkumâ bçrna sirds nav lîdzîga mums zinâmam orgânam. Augïa attîstîbas sâkumposmâ ir tikai tâda veida caurule, kas sûknç asinis. Tomçr ap 14. grûtniecîbas nedçïu bçrna sirds bûs pietiekami nozîmîga (kopumâ 6 mm, ka tas bûs svarîgi noteikt ultraskaòas izmeklçjumos. Diemþçl parasti bûs pârâk mazs, lai novçrtçtu tâs pareizu attîstîbu. Lai pareizi novçrtçtu bçrna sirds attîstîbu, ieteicams pagaidît lîdz aptuveni 20 grûtniecîbas nedçïai, kad nedzimuðâ bçrna sirds sasniedz 20 mm lielumu.

Runâjot par sirdsdarbîbu, tas bûs iespçjams jau ap 11. grûtniecîbas nedçïu un tikai ar specializçtu aprîkojumu, kas veidots, lai pârveidotu asins plûsmu uz skaòu. Un pareiza sirdsdarbîba, izmantojot stetoskops, ir iespçjama tikai pçc 18 grûtniecîbas nedçïas ðíçrsoðanas. Ir vçrts gaidît pçdçjo brîdi - jûs neaizmirsîsiet mûsu nâkotnes bçrna pirmo sirdsdarbîbu.

Visâ grûtniecîbas periodâ augïa asinis nesasniedza bçrna plauðas. Tajâ laikâ bçrna jaunattîstîbas organismam bija zîme, ka papildus elpoðanas brîdim jâkoncentrçjas uz îpaðu orgânu attîstîbu. Tâdçjâdi bçrna sirds tiks pilnîbâ attîstîta tikai piegâdes brîdî. No ðî brîþa, klausoties augïa sirdsdarbîbu, tas bûs jebkurâ laikâ papildu. Viss, kas Jums jâdara, ir viegli uzlikt auss pret bçrna krûtîm.