Macierzynski un uzocmuma likvidacija

Acai Berry Extreme

Veiksmîgi, ja vçlamies likvidçt uzòçmumu vai slçgt filiâli, mums ir jâiesniedz ne tikai jautâjumi, kas galvenokârt saistîti ar darbîbu, bet arî kases aparâtam. Jûs to nevarat zaudçt, lai gan mçs uzskatâm, ka tas ir spiegs, kurð pârbauda mûsu apgrozîjumu ar vçrtîbu un kas sniegs visu informâciju Nodokïu pârvaldei, ja ðâda problçma rodas.

Kases aparâts un apdares darbi? Ðis pasâkums prasa, lai daudzi uzòçmçji. Nodokïu maksâtâja pienâkumu apjoms ir noteikts Finanðu ministra 2013. gada 14. marta lçmumâ par kases aparâtiem. Starp citu, noteikumi regulç visu kases aparâta dzîves ciklu pat no tâ sâkuma raþotâja. Tie regulç ðâda kases aparâta piegâdes un apkalpoðanas procesu. Un, apzinoties regulu, mums ir jâveic: ikdienas un periodisks finanðu pârskats, 7 dienu sezonâ no kases operâcijas beigâm mums ir jâatdod pieprasîjums nodokïu administrâcijas vadîtâjam, lai izlasîtu kases atmiòu. Mums ir arî jâatdod pieprasîjums nodokïu biroja vadîtâjam, lai reìistru reìistrçtu. Vienâ galâ ar militârpersonas palîdzîbu mçs lasâm kases atmiòas saturu, sagatavojot norçíinu ziòojumu par visu kases operâcijas periodu. Tas bûtu jâdara nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtnç. Regulâ noteikts, ka mums jâsagatavo protokols, lai lasîtu kases atmiòas saturu.Kâ jûs varat skaidri uzminçt, ziòojumi ir paredzçti, lai salîdzinâtu to, kas ir lasîts no naudas lîdzekïiem ar to, kas tika sniegts mçneða vai ceturkðòa lîgumos. Lai novçrstu nevçlamu situâciju, bûs laba ideja izdrukât pârskatu par pârdoðanas laiku, kuru jûs apvienojat ar vienkârðâm PVN deklarâcijâm. Ja jûs kaut kur pieïâvât kïûdu, jûs izturçsieties pret cerîbu un labosiet.Ir vçrts piebilst, ka, veidojot pieteikumu biroja vadîtâjam par fiskâlo atmiòu lasîðanu, mçs nododam informâciju, t.i., kâ nodokïu maksâtâju, mçs izmantojâm palîdzîbu kases aparâtâ. Mums ir arî jâaizpilda deklarâcija par kases aparâta izmantoðanu. Ja summa ir apstrâdâta mazâk nekâ trîs gadus, mums ir jâatmaksâ pabalsts, no kura viòi nopirka kases aparâtu.Kâ redzat, enerìijas un finanðu biroja beigas ir tas pats pârsteidzoðs uzòçmums, kas jums bûs nepiecieðams. Ja darba izbeigðana un lîdz ar to arî kases aparâta likvidâcija notika mazâk nekâ 3 gadu sezonâ - mums bûs jâsniedz atvieglojums, kas saslimst ar kases aparâtu.