Luminiscences spuldze cik lumenu

Luminiscences spuldze, kas pazîstama arî kâ luminiscences spuldze vai luminiscences spuldze, ir tikai izlâdes spuldze. Gaismu no tâ izdala fosfors. Tomçr fosforu stimulç ultravioletais starojums. Ðis starojums notiek caur izplûdi caurulç, kas piepildîta ar gâzi.

https://neoproduct.eu/lv/ling-fluent-efektiva-svesvalodu-apguves-metode/

Fluorescçjoðâs lampas parasti sagatavo caurules izmçrâ. No ârpuses tie ir pârklâti ar fosforiem, bet raþoðanâ izmanto dzîvsudrabu un argonu. Saistîbâ ar izvçlçto fosfora starojumu tiek izmantota jauna gaismas krâsa - dienasgaisma, atdzesç balta, balta, silta, balta vai daþâdas krâsas.Mçs atðíiram taisnas dienasgaismas spuldzes, ko sauc arî par lineârajâm dienasgaismas spuldzçm, kâ arî U veida un kompaktajâm dienasgaismas spuldzçm.Turklât, òemot vçrâ dizaina variâcijas, luminiscences spuldzes var izkliedçt bieþos, trîs joslu un daudzjoslu fosforos. Runâjot par luminiscences spuldzçm, tâs vada divas stabilizçjoðas un aizdedzes sistçmas. Tas ir svarîgi ar magnçtisko balastu un, otrkârt, ar elektronisko balastu.Diemþçl luminiscçjoðâ caurule rada mazâku siltumu salîdzinâjumâ ar spuldzi. Luminiscences spuldzei ir lielâka gaismas efektivitâte. Luminiscences spuldze ir daudz ilgâka. Nepiecieðama mazâk gaismas plûsmas atkarîba. Fluorescçjoðâs lampas var pagatavot citâs krâsu temperatûrâs.Diemþçl dienasgaismas spuldzçm ir daudz trûkumu. Pirmkârt, tam ir vajadzîgi gaismekïi ar papildu aprîkojumu, piemçram, balastu vai aizdedzinâtâju. Tâ ir ïoti sliktâka gaismas kvalitâte. Tâs veiktspçja ir ierobeþota lîdz apkârtçjai temperatûrai. Augsts ieslçgðanas un izslçgðanas bieþums ievçrojami samazina dienasgaismas lampas kalpoðanas laiku. Nav daudz luminiscences spuldþu, kas regulç gaismas staru kûli ar sprieguma regulatoriem - dimmeriem. Ir stroboskopisks efekts. Luminiscences spuldzes rada ultravioleto starojumu, kas ir bîstams acîm. Sadalîts ar zemu jaudas koeficientu. Tas satur dzîvsudrabu, kas ir ârkârtîgi âtrs inde, un tâ iegâde ir milzîga.Apkopojot, luminiscences spuldzes, protams, tâpat kâ visiem produktiem ir gan trûkumi, gan priekðrocîbas. Tâpçc pirms un pçc iegâdes apsveriet plusi un mînusus.