Luminiscences spuldze 20w

SpartanolSpartanol - Efektīvs risinājums tūlītējai masas konstrukcijai!

Apgaismojuma tirgus ir milzîgs daudzums ierîèu, kas dod gaismu. Ðâdu piederumu vidû ir dienasgaismas spuldzes, ko parasti sauc par luminiscences spuldzçm. Gaismas emisija tajâs pirmâm kârtâm izraisa elektronu izdalîðanos spirta ðíîduma un fluorescences laikâ, kas ilgst fosforâ.

Ðâdâm izplûdçm ir nozîme starp elektriskajiem elektroniem, un ðeit mçs runâjam par K1 un K2. Ðî procesa laikâ rodas ultravioletais starojums, kas diemþçl ir nopietns acîm. Ðis starojums nokrît uz fosfora, un, kad tas nokrît, tas liek mums parâdît fluorescçjoðo gaismu. Jâatceras, ka luminiscences spuldzes veiksmîgai iedarbîbai pirms aizdedzinâðanas ir jâkarsç elektrodi. Pçc tam to sauc par karstu aizdedzi. Turklât luminiscences spuldzes ieslçgðanai ieteicams izmantot starteri, droseli un kondensatoru.Luminiscences spuldzçs ir strobe efekts, ko sauc par mirgojoðâm lampâm. Viòð iepazîstina ar spriedzes izmaiòâm. Ðî nopietnâ parâdîba parasti atrodas vietâs, kur kaut kas âtri vçrðas, tas var bût motors vai darbgalds. Ðâ notikuma novçrðanas brîdî jâizmanto sistçma, kas aprîkota ar divâm vai trim luminiscences spuldzçm, un tad tai bûtu jâpiegâdâ daïçji spriegumi.Tradicionâlajâm dienasgaismas spuldzçm ir daudz priekðrocîbu. Viòi galvenokârt izmanto daudz mazâk enerìijas, un ðâdas lampas iegâde ïoti âtri atgrieþas, it îpaði, ja dzîvoklî bûs redzams ïoti ilgs laiks - absolûti neizslçdzot to. Luminiscences spuldze izmanto lîdz pat piecâm reizçm mazâk enerìijas nekâ standarta spuldze.Luminiscences lampas darba laiks ir tieði atkarîgs no tâ darbîbas stâvokïa. Bet viòa var uzòemt uz ilgu laiku, taèu tas vçl nav ieslçgts un izslçgts.Luminiscences spuldzes rada daudz mazâk gaismas, un tâpçc arî tâs kïûst dabiskâkas. Turklât luminiscences spuldzes ir plaði pieejamas. Tos var izmantot gandrîz jebkurâ veikalâ. Diemþçl tie ir ïoti vçrtîgi ar tradicionâlajâm dienasgaismas spuldzçm, kas ir viòu lielâkais trûkums.