Kolonoskopija uwidnica cena

https://neoproduct.eu/lv/kankusta-duo-efektivs-veids-efektivai-novajesanu-arstesanai/

Kolposkops ir optisko ierîèu kompânija, ko izmanto kolposkopiskâs izmeklçðanas laikâ, kas sastâv no dzemdes kakla zonas novçroðanas, kanâla apakðçjâs malas un maksts un vulvas. Diemþçl vairâk nekâ pagâjuðajâ gadsimtâ, kolposkopija parasti tika nepietiekami novçrtçta un izmantota kâ neçrts un smaga pârbaude un neobjektîvs. Mûsdienâs vçrojama radikâla pârmaiòa situâcijâ attiecîbâ uz kolposkopisko izmeklçðanu, kuras uzdevums ir palielinâjies, ïaujot nepieredzçtam pieaugumam dzemdes kakla patoloìijas novçrtçðanâ.Kolposkopija ïâva nekavçjoties identificçt ginekoloìiskâs anomâlijas un pieòemt labus lçmumus par terapiju. Kolposkopu izmeklçðana identificç dzemdes kakla vçþa preklîniskâs formas, un diagnoze ðajâ posmâ nozîmç vçþa pilnîgu izârstçðanu. Tiklîdz bûs teikts, profesionâlâ kolposkops ne tikai nodroðina pasîvo novçroðanu, bet arî dzemdes kakla diagnostiku paredzamajâm neoplastiskajâm pârmaiòâm. Kolposkopiskâ izmeklçðana ïauj precîzi atpazît erozijas smagumu un novçrtçt vai turpinât bûvçt ar dzelzceïu, kas faktiski kaitç sievietes veselîbai.Speciâlists, kas izmanto kolposkopu, var tikt sasniegts arî ar vulvoskopiju, t.i., ârçjo dzimumorgânu pârbaudi. Modernâ metode, ko lieto kolposkopos, praktiski ir novçrsusi diskomforta problçmu pacientiem, kuriem tiek veikta kolposkopija. Sareþìîtâ elektronika, ko izmanto ðajâs optiskajâs ierîcçs, un pantogrâfi, kas ïauj veikt konkrçtu daudzpusîgu kustîbu, ir padarîjuði vienkârðu un spçcîgu kolposkopu pçtîjumu, kas novçrð visas iepriekðçjâs neçrtîbas. Turklât lielâko daïu ðo kolposkopu var nodroðinât arî ar digitâlajâm ðûnâm, lai dokumentçtu pçtîjuma gaitu vai digitâlâs arhivçðanas izmantoðanu elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos.