Kases vingrinajumi

Pârdevçjiem ir bailes un pçtîjumi par kases aparâtu. Tomçr tas nav viss par fantâzijâm un to, ko mçs vçlamies. Kases aparâts ir maðîna - elektroniska ierîce, kas daþkârt neizdodas.

pavadzîmePirms pieradîsim pârdot ðo summu, pârâk maz laika. Lai gan jâatzîst, ka çdieni mums daudz dara. Viòi lasa svîtrkodus un pçc tam paði izdrukâ kvîti vai rçíinu. Nu, vienkârði ... kvîts vai rçíins? Ðíiet delikâts un mazs, bet tas nav îsti atpakaï. Mçs varam sev uzdot jautâjumus par to, ko dot klientam èeku, kas izsniegts uz fiskâlâs summas vai rçíina. Speciâlisti steidzas ar pakalpojumu - viòi saka, ka jums ir jâizsniedz kvîts, bet jâsniedz klientam rçíins. Svarîgi ir tas, ka faktûrrçíina izsniegðana fiziskai dâmai, kurai nav uzòçmuma vai vienotas likmes lauksaimnieka, neatbrîvo pârdevçju no pienâkuma reìistrçt pârdoðanu fiskâlajai summai. Galu galâ, lietotâjs var pieprasît rçíinu - tad viòam tiek iesniegts oriìinâlais rçíins.

kvîtsTâtad, ko par kvîti? Nu, fiskâlais kvîts tiek pievienots tam rçíina kopijai, kas atrodas nodokïu maksâtâja dokumentâcijâ. mûsdienîgâ veidâ mçs izvairîsimies no dubultas nodokïu maksâðanas par konkrçtu pârdoðanu. Kvîts ir pârdoðanas fakts. Bieþi tiek dota fiskâlajai summai pieðíirta kvîts ar piedâvâjumu izrakstît rçíinu. Daudzos gadîjumos tas ir arî pamats, lai reklamçtu produktu, kuru esat pierâdîjis kâ bojâtu, neatkarîgi no tâ, vai tas ir zems vai neatbilst klienta prasîbâm. Saòemðana bieþi vien ir arî garantija. Pretçji ðíietamajam, ðis papîra gabals - izdruka no mûsu kases aparâta, ir ïoti svarîgs dokuments. Elzab fiskâlie printeri ir veidoti, lai drukâtu gan kvîti, gan rçíinu.Mçs bieþi samazinâm kvîti, mçs to mest. Tikai tad, kad ir iegâdâjies kaut ko vçrtîgu, ir vçrts atcerçties un zinât, kur tas ir. Es smeju daudzus cilvçkus, kas ievietoja maku ar vienu svaidîðanas kvîti. Bet es arî redzçju, ka cilvçki, kas saòem kvîti un sacîja, ka produkts, ko viòi pçrk pçdçjâ biznesâ, ir vecs. Daþiem tâpçc kvîts ir simbols, ko viòi deva par to, ko viòi atpazîst maisâ, jo atðíirîba ir noteikums pçdçjam, kas rûpçjas par produktu.