Kases aparats lcts

Diemþçl jûs pastâvîgi pastâvat, vai jûsu uzòçmumâ ir norâdîts fiskâlais kases aparâts? Pârbaudiet! Parasti pienâkums reìistrçt pârdoðanu kasç ir atkarîgs no uzòçmçjiem, kas pârdod preces vai pakalpojumus finanðu personâm (nevis uzòçmumiem.

Finanðu ministra 2014. gada 4. novembra rîkojums tomçr ievieð vairâkus izòçmumus no ðî mçría.Kad mçs varçsim atòemt no pienâkuma veikt kases aparâtu? Pirmkârt, mûsu kustîba iepriekðçjâ nodokïu gadâ attiecîbâ uz ârçjo personu un vienotas likmes lauksaimnieku situâciju nevar bût vairâk nekâ 20 000. zù. Ja mçs sâkâm savu darbîbu jau taksâcijas gada laikâ, mums bûs jâmaina aizdevums proporcionâli. Tomçr, lûdzu, òemiet vçrâ, ka ðî limita summu neietekmç ienâkumi, kas gûti no pamatlîdzekïu pârdoðanas, nemateriâlajiem aktîviem, uz kuriem attiecas nolietojums. Atcerçsimies, ka ðâdi darîjumi ir jâdokumentç, izmantojot rçíinu.Pieòemsim rûpçties par ðo situâciju stenda, kâ norâdîts, tomçr, bûs uz rokas, lai ierakstîtu par finanðu pârdoðanu, un mums nebûs piemçrot atbrîvojumu, neatkarîgi no peïòas, ko mçs iegûtu. Tas ir, kâpçc, lauka pârdoðanas veiksmes, cita starpâ, saðíidrinâtâ naftas gâze, iekðdedzes dzinçji un roku tiem, ðasijas automobiïiem, piekabçm un puspiekabçm, konteineru, transportlîdzekïu detaïas bez mehâniskâs disku, puses uz automobiïiem (izòemot ðeit motocikli, radio iekârtas, telekomunikâcijas un televîzijas kameru piederumi, izstrâdâjumi no dârgmetâliem, tabaku un alkoholu.Nepiecieðamîba reìistrçties kasç elzab jota e & nbsp; ir obligâta arî neatkarîgi no apgrozîjuma un daþiem pakalpojumiem. Cita starpâ ir tâdi pakalpojumi kâ: pasaþieru pârvadâjumi automobiïu komunikâcijâs, taksometru pârvadâðana, mehânisko transportlîdzekïu un mopçdu remonts, riepu nomaiòa, transportlîdzekïu pârbaudes un tehniskâs pârbaudes, medicînas un zobârstniecîbas pakalpojumi, juridiskie, kosmçtiskie un frizieru pakalpojumi.