Kases aparats ar maksajumu terminali

Aptiekas ir uzòçmumi, uz kuriem attiecas nodokïu nosaukums, tâpat kâ jebkurð cits tirdzniecîbas uzòçmums. Saskaòâ ar to jebkurai aptiekai jâbût kases aparâtam. Tomçr ðodien kases aparâti ir vienâdi milzîgâ varas relikvijâ. Lieli tîkliem piederoðie veikali un veikali pârdod lielâkoties elektroniskâs iekârtas.

Tehnoloìiju un lietderîbas ziòâ ðis risinâjums ir ïoti liels. Visa informâcija tiek mâcîta datoram, pârdoðana tiek veikta, izmantojot îpaðu datorprogrammu, un èekus drukâ printeris, kas savienots ar datoru.

https://bio-x24.eu/lv/

Postnet fiskâlie printeri reaìç lîdzîgi kases aparâtam. Tâ arî izdrukâ kvîtis pçc IT sistçmas apstiprinâjuma saòemðanas. Printeris tiek plânots tâdâ paðâ veidâ kâ kases aparâts - tas drukâ papîra kvîtis ar lîdzîgiem parametriem, uz papildu papîra un ar îpaðiem, kas jânorâda kvîtî, tieði tâdâ paðâ veidâ kâ tad, kad printeris izdrukâ èeku kasç. .

Aptiekas ir mûsdienîgi uzòçmumi, kas pârvietojas ar laiku. Ðodien ir grûti ierasties aptiekâs parastos kases aparâtos un medikamentos, uz kuriem ir ielîmçtas etiíetes ar cenâm, kas reiz bija obligâti jâpiepilda uz etiíetes uz jebkura produkta. Patiesîba nav nepiecieðama, lai nolasîtu cenu no jebkuras ðâdas etiíetes un lai to nogâdâtu kasç - ir arî nopietns, kas var kïûdîties. Tâdçï piemçrotâks veids ir skençt svîtrkodu no rezultâtiem, kas iepriekð ievadîti informâcijas sistçmâ. Pateicoties ðai skençðanai, mçs varam pieslçgt fiskâlo printeri datoram, kas daudzus gadus izdrukâs obligâtos ieòçmumus nemainîtâ struktûrâ, un tajâ paðâ laikâ pârdoðanas ieraksti tiks veikti daudz stilîgâk, vieglâk un radot mazâk kïûdu. Fiskâlos printerus tagad var iegâdâties veikalos, kas pârdod veikalu iekârtu produktus, arî speciâlajos veikalos ar kases aparâtiem. Rûpçsimies par to, ka jums ir jâpaziòo nodokïu administrâcijai par fiskâlâ printera iegâdi, izmantojot oficiâlu izdruku, kas ir identisks fiskâlâs kases reìistrâcijas reìistram.