Kases aparats ar elektronisku kopiju

19. gadsimtâ James Jacob Ritty atradis kases aparâtu, lai kontrolçtu jûsu krogu darbiniekus. Deitonam piederçja vairâki bâri (pat tur bija pazîstami vietçjie mafi, tas pats punkts bija îpaðs stâsts. Viòð bija kâds efektîvs, un viòam nepatika, kad viòð tika izmantots. Kas mums patîk? Zinâmâ brîdî spuldze izgaismoja viòu un pievienojâs idejai par modernas ierîces izveidi.

Ðî ierîce revolucionizçja tirdzniecîbu, lai gan pirmie eksemplâri nebija lîdzîgi mûsdienu elektroniskajiem kases aparâtiem - tie pagriezâs no modinâtâja un atvilktnes, un darîjuma laikâ bija spçcîga skaòa. Izgudrotâjs pçc ierîces patentçðanas nodibinâja nelielu rûpnîcu ar savu brâli, kas padarîja viòa vârdu slavenu visâ pasaulç. Lai gan ðodien Ritty vârdu saista tikai daþi cilvçki, grâmatâs arî fiskâlâs printeriem veltîtâs tîmekïa vietnçs ir svarîgi atrast problçmu.Liela vai maza fiskâlâ summa? Izvçle ir atkarîga no jûsu vajadzîbâm!Ðie kases aparâti tiek ieskaitîti:- ECR kases aparâti (elektroniskie kases aparâti - neatgûstami, ar zemâku RAM, bez paplaðinâðanas iespçjas. Ierobeþota operatîvâ atmiòa nozîmç, ka pçc daþiem gadiem ierîce tiek pievienota izmaiòâm, lai gan to lieto retâk, tas ilgs.- POS kases aparâti - tâ sauktie datoru kases aparâti - ar plaðâku RAM, ar iespçju apmainîties ar tçmâm un attîstît saturu.ECR kases aparâtu vidû varam atðíirt:- pârnçsâjamie kases aparâti - jauki un vieglie kases aparâti elzab mini e ir ideâli piemçroti mazajiem uzòçmçjiem un brîvdabas pasâkumiem- vienas sçdvietas kases aparâti, kas ir pazîstami punktos un veikalos to zemâ izmçra dçï, paredzot iespçju savienot vçrtîbu un kodu lasîtâju ar datoru, tie arî iekïûst sliekðòa tirdzniecîbâ;- sistçmas kases aparâti - piemçroti lielâkiem veikaliem, kuriem ir iespçja izpildît jaunus maksâjumu terminâïus, kases aparâtus un uzglabâðanas sistçmu. Viòiem ir daudz labu darbu, piemçram, rçíinu apmaksa un mobilo papildinâjumu pârdoðana.