Junk modes skate

Pagâjuðajâ sestdienâ beidzâs vietçjo apìçrbu raþotâju jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir radîjuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm novçrot pat maz slavenîbu, þurnâlistu un politiíu.Rafinçtais displejs pastâvçja mazâkajâ detaïâ un beidzâs bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi savvaïas un zemus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, tostarp kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem vislabâk bija pieskaòoti gaisîgi, krâsaini maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Papildus tiem tika ievçrotas meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vieglajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar tîru apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc tam, kad izstâde beidzâs, skaistâs kâzu radîðanas izsolei, kas radîta ðim pasâkumam, beidzâs. Kleita tika nodota personai, kurai bija jâveic anonimitâte. Turklât tika pârdoti daþi no bagâtâkâs kolekcijas apìçrbi. Ienâkumi, kas iegûti no pçdçjâs pârdoðanas, tiks noteikti kâ maza bçrnu mâja. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdus praktiskus un funkcionâlus pasâkumus. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir ieguldîjuði savu darbu realizâcijâ, un, kad izsoles priekðmets bija pat tuvu rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðodien tiks pârcelta uz veikalu maijâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datoru, kurâ kolekcijas bûtu vieglâkas nekâ stacionâros uzòçmumos.Viens no svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem valstî ir labi zinâms apìçrbu uzòçmums. Tai ir vairâkas rûpnîcas jebkurâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp îpaði visefektîvâkos drçbnieku, drçbnieku un arhitektu darbiniekus. Katru reizi, kad ðis darbs notiek, notiek kolekcijas saskaòâ ar esoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patiesi pilnas, jo pirms pievienoðanâs veikalam tie, kas jau ir gatavi no rîta, iepazîsies viens ar otru garâs rindâs. Ðîs kolekcijas tiek novçrstas tajâ paðâ dienâ.Ðîs iestâdes rezultâti no daudziem âtriem gadiem ir ïoti populâri gan reìiona, gan ârzemju klientu vidû. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par daudzajiem ieguvumiem, ko viòa ir sasniegusi un kas liecina, ka rezultâti ir visaugstâkâ vçrtîba.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Vroclava