Izlades lapas

Sprâdzienbîstamâ vidç atex zibspuldzi izmanto lietâm. Tie galvenokârt nodarbojas ar nesalauþamâm lçcâm un ûdensnecaurlaidîgu un spçcîgu korpusu. Tie ir neslîdoði gumijas uz galvassegâm.

Atex deglis spîd ar izkliedçtu vai fokusçtu gaismu. Tas parasti ir aprîkots ar baltu diodi, vienu zaïu un divâm sarkanâm.Lukturi var bût arî manuâli. Tie ir labi un diodes izstaro izkliedçtu gaismu. Konstrukcija ir sagatavota tâ, lai aizsargâtu pret slîpâm virsmâm. Tas joprojâm ir putekïu un ûdensnecaurlaidîgs. Tas joprojâm ir izturîgs pret kriðanu no augstiem augstumiem. Tâs râdîðanas ilgums ir aptuveni 9 stundas, un ilgstoðie var spîdçt lîdz 45 stundâm.Pateicoties uzstâdîtajai rokturim, to var izteikt uz jostas vai jostas cilpas.Vçl viens atex zibspuldzes veids ir iekðçji droðas zibspuldzes. Maya korpuss ir izgatavots no polimçra, kas ir ciets daudzâm agresîvâm íimikâlijâm. Tam ir divi gaismas uzliesmojumi, kas atrodas konkrçtâ mâjoklî. Tos var izmantot atseviðíi vai kopâ.Uz galvas novieto diodi, kas izstaro âtru un fokusçtu gaismas plûsmu. Divi diodes, kas atrodas uz íermeòa, izstaro ïoti viegli izkliedçtu gaismu. Korpuss tiek noteikts pat labâkajiem triecieniem vai kritieniem.Ðim deglim ir divi neatkarîgi slçdþi, bet noteikti ir zibspuldzes funkcijas, bet otrs - apgaismojuma vietâ.Ir arî akumulators un lâdçtâjs, arî ar tîkla un automaðînas kabeïiem.Vçl viens hrd zibspuldzes veids ir vieglas polikarbonâta zibspuldzes. Tas ir aprîkots ar vienkârðu, spilgtu diodi, kas izstaro lielu un fokusçtu gaismas staru. Izgatavo plaðu spîdumu un ïauj apskatît çku lîdz pat 150 m. Aprîkots daþâdos veidos, rokturi, pateicoties kuriem to var pieðíirt arî íiverçm, kâ arî uguns, glâbðanas vai rûpnieciskâm íiverçm.Vçl viens atex zibspuldzes veids ir tâds, kas ir datu izplatîðana vietâs, kuras apdraud gâzes un putekïi.Tâpçc tie ir jauki zibspuldzes, galvenokârt sarkanas, izgatavotas no plastmasas, kas veic elektroenerìiju. Tie garantç palîdzîbu pret elektromagnçtiskajiem un radio traucçjumiem, kâ arî pret elektrostatisko izlâdi.Hrd zibspuldzes precîzi atveido konkrçta objekta krâsas, ir tûlîtçja vai nepârtraukta gaisma.