Interdaktisks karjeras attistibas centrs

Darba tirgû pastâvîgi mainâs, kas daudzâm sievietçm kïûst par stimulu svarîgâkai interesei par viòu karjeras apziòu. Personâla apmâcîba ir laba metode, lai paplaðinâtu konkrçtas nozares piekriðanu un noteiktu zinâtnes jomu attîstîbu. Ieguldot klimatu un naudu sagatavoðanâ, ir rentablas izmaksas, jo ieguvumi no paðattîstîbas kïûst par peïòu mâkslâ. Tîða pastâvîga ceïa veidoðana un jaunu zinâðanu iegâde ir attîstîbas garantija. Un tomçr solîjums par ekonomiski izdevîgu peïòu no labâ darba.

Datorspçïu mehânikas pielietoðanaDarba devçji labi apzinâs izglîtîbas nepiecieðamîbu, tâpçc viòi saviem viesiem piedâvâ ieguldîjumu cilvçkresursu apmâcîbâ. Iepriekðçjâ posmâ tâ sauktais apmâcîbas portâli, kuru komanda ir atbalstît darbinieku attîstîbu ar spçïu palîdzîbu. Tad ir izveidota personâla apmâcîbas stratçìija, kuras pamatâ ir datorspçïu mehânika. Darbinieku uzvedîbas refleksi tiek koriìçti, palielinot motivâciju un vçlmi noteiktâ projektâ. Gamification, kas pazîstama arî kâ spçïu spçle vai spçle, ir metode, kuras pamatâ ir apmierinâtîba ar profesionâlo pienâkumu izpildi. Tas atbilst sajûtâm, kas saistîtas ar izaicinâjumu pârvarçðanu, prezentçjot mâkslas filmâs.

Jautri un konkurenceKonkurences atmosfçras uzlaboðana un palîdzîba darba vidç ir veicinât ðíietami ikdienas darbîbas kâ spçles sasniedzamos mçríus. Vârda sintçze un konkurence nav nejauða, jo tâdu mehânismu izmantoðana, kas lîdz ðim zinâmi no datorspçlçm, lai îstenotu projektus, izmanto elementus, kas papildina spçles stâsta izpçti. Projekta autors pilda uzdevumus un izaicinâjumus konkrçtiem dalîbniekiem vai komandâm, un to izpildes gaita tiek sniegta progresa joslâ. Lîdztekus panâkumiem pieaug grûtîbas lîmenis, un padomes, kas cînâs savâ starpâ, var staigât, uz kurâm stâv citas komandas vai personas. Ir arî daþâdi vçrtçjumi, raksti virtuâlâs valûtas situâcijâs un atalgojuma sistçmas, kuru mçríis ir stimulçt uzvaras apetîti.