In vitro vientuiajiem cilvckiem

In vitro apaugïoðana ietver olu ðûnu un spermas kombinâciju ârpus sievietes íermeòa. Ar in vitro izòemðanu viòi var izmantot pârus, kuri ir precçjuðies vai atrodas neformâlos klubos.Indikâcijas in vitro ir:1. samazinâti spermas parametri (neatkarîgi no bâzes, \ t2. nespçja izraisît ovulâciju;3. olvadu aizture, \ t4. endometrioze,5. nespçja izmantot daþâdas reprodukcijas metodes, \ t6. nespçja noteikt neauglîbas cçloòus.Labâkais Polijâ neauglîbas klînikas ir in vitro klînika Krakovâ.Ârstçðanas kurss ir sadalîts vairâkos posmos.Pirmais datums ir neaizstâjams abiem partneriem, ir jâdara visa medicîniskâ dokumentâcija par neauglîbas ârstçðanu. Par ðâdu apmeklçjumu tiek veikta medicîniskâ apskate un sievietes pârbaude. Vîrietis saòem nodoðanu jutîgiem testiem.Papildu apmeklçjumos ârsts izvçlas in vitro apaugïoðanas tehniku, pamatojoties uz pçtîjumu rezultâtiem. Ja situâcija to prasa, tâ veic sîkâku izpçti.Turpmâkajâ daïâ sievietei ir jâzina hormonâlâ stimulâcija. Paðreizçjâ beigâs palielinâs nobrieduðu oocîtu skaits. Ârsts pasûta ultraskaòu un eksperimentus, uz ðo produktu platformas nosaka datumu, kad olðûnas tiek vâktas in vitro apaugïoðanai.Tajâ brîdî pacients sevi klînikâ nodod ârstçðanai. Anestçzijâ tas ilgst gandrîz 15 minûtes. Partneris arî sazinâs ar klîniku virzienâ, kurâ spermu ievieto speciâli sagatavotâ telpâ klînikâ.Laboratorijâ seðas no visâm savâktajâm olâm tur ar spermu. Ðâdâ veidâ tiek veidoti embriji.Mçslotos oocîtos ievieto inkubatorâ, kur ir atbilstoði apstâkïi.Viens vai divi embriji ir paredzçti apaugïoðanai un nonâk dzemdes dobumâ, lai varçtu tur ligzdot.Pacientam pçc apaugïoðanas ir jârada mierîgs dzîvesveids. Abas seksuâlâs abstinences tiek ârstçtas lîdz grûtniecîbas testu veikðanai. Pçc 12 dienâm pacients iepazîstina klîniku testu veidâ, kas nosaka HCG lîmeni, kas apstiprina grûtniecîbu.