In vitro un darbs

Pats lielais politiskais jautâjums Polijâ pastâv jaunajos mçneðos, vai drîzâk tas jau ir in vitro. Pirmkârt, par to, vai in vitro bûtu jâizveido no valsts budþeta. Kad runa ir par in vitro likmi vidû, tas ir neticami slaids un ievçrojami pârsniedz vidçjâs ìimenes spçjas. Tâdçï neauglîgi cilvçki, kuriem nav iespçjas izârstçt savu neauglîbu, meklç in vitro lîdzfinansçjumu.

Tomçr ir vçrts atzîmçt, ka in vitro gadîjumâ cena nav tipiska problçma. Daþiem cilvçkiem pilnîbâ jâaizliedz in vitro. Tâdçï ir sievietes ar ïoti konservatîviem uzskatiem, kas vienmçr ir seviðíi teicis, ka in vitro ir skaisti ïaunums. Pçdçjo vairâk nekâ iemeslu dçï ir ïoti dârgi informçt sabiedrîbu par to, kas ir in vitro, kâ arî cik svarîgi tas ir vçrtçjams visai sabiedrîbai. Nav noslçpums, ka Eiropa paðreizçjâ Polijâ pamazâm samazinâs. Tâpçc ir svarîgi, lai bûtu vairâk bçrnu. Ja viòa meklç cenu par in vitro ârstçðanu, viòa ir pârmçrîga daudziem pâriem, kuri bija brîniðíîgi vecâki. Galu galâ, kâds, kas vçlas lîdz ðim bçrnam, ko viòð plâno in vitro, nevar bût neiespçjams vecâks. Tâpçc in vitro metode, ðíiet, ir vienkârðâkais veids, kâ palielinât jaunieðu poïu auglîbu. Tâ ir tikai ïoti pârbaudîta metode, kas ir pilnîgi droða. Turklât labâkie neauglîbas ârstniecîbas nozares speciâlisti piekrît, ja viòi meklç cenu, tie nedrîkst bût ðíçrslis ðîs tehnikas veikðanai, jo tâpçc ir visefektîvâkâ iespçja neauglîbas ârstçðanai. Tas ir jautâjums par to, vai pieturçties pie savâm aizspriedumiem un sâkotnçjâm motivâcijâm, vai veikt labâkas pragmatiskas darbîbas, kas ïauj poïu sievietçm piedzimt bçrnus.