Iimijas rupnieciba polija

Inovatîvâ nozare izmanto desmitiem tûkstoðu degoðu un sprâdzienbîstamu vielu. Gâzu un ðíidrumu parametri lietâs ir pilnîgi saprotami un dokumentçti. Tâdçï to apdraudçjumu noteikðana, kas saistîti ar viòu klâtbûtni darba gaitâ, ir diezgan vienkârða. Situâcija ir daudz sareþìîtâka, ja pârvietojat, uzglabâ vai pârstrâdâ vaïîgus materiâlus. Enerìiski bîstamâs sprâdzienbîstamîbas dçï ðíietami nekaitîgas vielas, piemçram, milti, koks, cukurs, kakao, alumînijs vai dokuments.

Rûpnieciskâs centrâlâs vakuuma tîrîðanas iekârtas ir paredzçtas, lai noòemtu nosçduðos putekïus no parketa grîdâm, plakanâm virsmâm un aprîkojuma un zâlçm. Pçc tam tâ ir plânojusi higiçnas uzturçðanu darba dzîvoklî un tâdu paðu darba òçmçju un iestâþu aizsardzîbu un instrumentus pret putekïu destruktîvo ietekmi mûsdienu sekundâro sprâdzienu riskâ. Visiem uzòçmumiem, kas raþo rûpnieciskâs iekârtas, ir jâveic instalâcija saskaòâ ar pamatstandartiem, kas ietverti direktîvâ & nbsp; atex uzstâdîðana.

Galvenais centrâlâ putekïsûcçja uzdevums:- veselîbas aizsardzîba un to, ka sievietes rada telpu pret putekïu destruktîvo ietekmi.- organizâciju un ierîèu aizsardzîba pret bojâjumiem, ko rada putekïu iejaukðanâs, \ t- çku un strâdâjoðo sievieðu aizsardzîba pret nekontrolçtas putekðòu izvirduma ietekmi.

Uzmanîbu - sprâdzienbîstamîbaJa putekïu sûknçðanas procesâ piedalâs uzliesmojoðas vai sprâdzienbîstamas vielas, gâzes, putekïi, ðíidruma tvaiki vai hibrîdie maisîjumi, pastâv liels nekontrolçtas sprâdziena risks. Tâpçc ðî parâdîba var iznîcinât putekïsûcçju un visu vienîbu. Saskaòâ ar statistiku filtrâcijas vienîbas un cikloni ir iekïauti ierîèu savienojumâ ar lielu eksplozijas risku.

Centrâlâ putekïsûcçji un sprâdzienbîstamîbaKâ minçts iepriekð, dzçriens no centrâlâs vakuuma tîrîðanas iekârtas lielâkas nozîmes ir samazinât sekundâro sprâdzienu risku, novçrðot tâ saukto atlikuðie putekïi. No vienas puses, risinâjums palielina vienîbas un ugunsgrçka vienîbas droðîbu, papildus samazinot izmaksas, kas saistîtas ar procesa instalâcijas atbilstîbu ATEX direktîvas prasîbâm. Tâdçï jâatzîmç, ka degoðu un sprâdzienbîstamu putekïu gadîjumâ centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðanai ir jâatbilst stingrâm ATEX direktîvas prasîbâm.