Ierices gastronomija ppt

Pasaule strauji mainâs, çdinâðana un gastronomijas aksesuâri arî mainâs. Ðodien labs gastronomiskais brîdis ir ievçrojama ðefpavâru laboratorija. Aprîkojums un tehnoloìija, kâ arî veids, kâ sagatavot, uzglabât vai transportçt pârtiku, ir pârsteidzoði restorâni, kafejnîcas, krogi vai mazâki bâri, kas aug kâ sçnes. Sâksim ar prozaju, kas ir kuìi.

Laba vieta ir raksturîga augstai aprîkojuma klasei, kur atrodas çdiens. Podi vai daþâdu izmçru pannas, kas izgatavotas no nerûsçjoðâ materiâla, ir virziens, ejam un uzreiz uz ðîs pasaules mehanizçto grupu. Lai mçs varçtu viegli apstrâdât gaïu, tas noteikti ir noderîgi tâdiem mîcîtâjiem kâ spirâle. Pârdoðanas punktiem citu veidu miltu izejmateriâlu mâjas izvçlnç ir nepiecieðams saglabât automâtiskos pannas (kas ðodien ir "tradicionâli", kas gatavo mâjâs gatavotus pierogi? Svarîgs virtuves faktors ir krâsns, ir daudzi uzòçmumi, kas parasti ir sadalîti kâ konvekcijas tvaiks, vai Vçlams, piemçram, konditorejas izstrâdâjumiem, kas piemçrotas konditorejas izstrâdâjumiem. Ja gastronomija rada spiedienu uz pârtikas izsoli, kas tiek izplatîta pa pilsçtu, ir vçrts ieguldît termosos un konteineros. Arî ðeit raþotâji izmanto tehnoloìiju, tâ mçríis ir padarît objektu tikpat spçcîgu, cik vien iespçjams vieglu un tajâ paðâ laikâ saglabât siltumu. Pârtikas problçmâ esoðie dzçrieni nav izlaisti. Ar tâm saistîtâs problçmas ir sifoni, sifona kasetnes, daþâdi komplekti, kas atvieglo materiâlu piegâdi patçriòam vai ziemai vai dzîvai. No stûra lîdz stûrim ir redzami daþâdi skapji, galdi, plaukti. Ikvienam, kas mîl vietu, jâbût izgatavotam no nerûsçjoðâ tçrauda, viegli pasûtît. Aizmugurç ir vçrts pieminçt tikai domâðanas veidu par telpas higiçnu. Tagad trauku mazgâjamâ maðîna ir ne tikai ûdens taupîðana, bet arî darbinieku laiks. Paðlaik mçs varam apmierinât divu veidu ðâda veida aprîkojumu, un tâ ir pçdçjâ trauku mazgâjamâ maðîna stikla plâksnes veidâ, un blakus tam ir trauku mazgâjamâ maðîna krûzçm, glâzçm, ilgviïòiem un brillçm.