Horizontals griezcjs

https://forte-l.eu/lv/

Atex apmâcîba vai mçríauditorijas atlases apjoms tiek prezentçts un pielâgots konkrçta zîmola vai organizâcijas jautâjumiem. Nâkamajâ sarakstâ parâdîti vissvarîgâkie jautâjumi, uz kuru pamata tiek izstrâdâts galîgais mâcîbu plâns. Ðo sarakstu îpaðos gadîjumos var paplaðinât, lai iekïautu papildu jautâjumus.

Atex apmâcîba ietver:ar sprâdzienbîstamîbu saistîtie juridiskie pamatojumi: ATEX direktîva 137 un valsts regulçjums,ATEX95 direktîva un valsts regulçjums; & nbsp; abu ATEX137 un ATEX95 direktîvu savstarpçjâs attiecîbas,ar ugunsdroðîbu saistîtie juridiskie pamati: Iekðlietu un administrâcijas ministrijas 2010. gada 7. jûnija rîkojums par telpu, bûvkonstrukciju un dzîvokïu ugunsdroðîbu; savstarpçjâs attiecîbas ar principu ATEX137, \ tsprâdzienbîstamîbas zonu novçrtçðanas un nozîmîguma pamatnoteikumi; galîgo novçrtçjumu par gâzu, ðíidrumu un putekïu tvaiku sprâgstvielu parametru piemçrotîbu, \ telektrostatiska iezemçðana - grûtîbu, piemçru un praktisku tehnisku risinâjumu nozîme, \ tsprâdzienbîstamas aizsardzîbas veidi rûpniecîbâ un galvenâs viòu izvçlçtâs patiesîbas; pamatnoteikumi procesa iekârtu aizsardzîbai pret sprâdzienbîstamîbu, \ tvienîbas piemçri, kas ilustrç individuâlo sprâdziendroðîbas sistçmu izmantoðanas efektivitâti, \ tgalvenie principi droðai grâmatvedîbai un maðînas darbîbai sprâdzienbîstamâs zonâs, \ tsprâdzienu piemçri rûpniecîbâ, \ tventilâcijas pakâpi un pieejamîbu, kâ arî sprâdzienbîstamîbas zonas diapazonu uz gâzes iekârtu, ûdeòraþa, propâna-butâna gâzes, acetilçna pierâdîjuma; akumulatoru uzlâdes punkti, íimikâliju glabâðanas skapji, \ telektriskâs maðînas potenciâli sprâdzienbîstamâs zonâs - vispârîgas pamatnostâdnes ierîèu montâþai, \ trisks bîstamu negadîjumu ðajâ nozarç; grûtîbas, kas saistîtas ar izvçlçto uzglabâðanu, putekïu noòemðana, ogïu apstrâdes sistçmas elektrostacijâs, ierobeþojumi, kas saistîtas ar sistçmas izmantoðanu, lai atvieglotu ðo sprâdzienu,procesu un sprâdzienbîstamu apdraudçjumu biomasas procesiem.